จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ สิงหาคม 2552
 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดัีบการนำคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                    ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม
 
ประกาศข้อความ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขานรับ ปีสากลแห่งการสหกรณ์ สืบเนื่องจากมติ ที่ประชุมสมัชชาที่ 62/128 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ได้เชื้อเชิญให้ รัฐบาล และองค์กรสากลมีส่วนร่วมในการขานรับ ประกาศปีสากลแห่งการสหกรณ์ (IYC) และมีข้อแนะนำ สำหรับเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อ ยกระดับการเจริญเติบโตและความยั่งยืนของ สหกรณ์ในการเผชิญหน้ากับธุรกิจอื่น อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
 
   
 

สถาบันฯ จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดการประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหารือแนว
ทางการดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนา
การสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6 ในวันอังคารที่ 25 ธ.ค. 2555
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

สถาบันฯ จัดประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายผู้นำสหกรณ์
ออมทรัพย์ขับเคลื่อน SHOs System
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะจัดการประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายในหัวข้อ
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นสำหรับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
เงินและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System ในวันพุธที่ 26 ธ.ค. 55
ณ ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการ
หลักสูตรลูกชาวนามืออาชีพ

ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยนักวิจัย ได้ประชุมนำเสนอรายงานความก้าว
หน้าครั้งที่ 2 โครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพแก่ที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2555
สถาบันฯได้มีการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2555 และอนุมัติแผน
งานและงบประมาณ ปี 2556 ตลอดจน ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับ
เคลื่อนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเน้นไปที่การสร้างบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญในสายงานภายใต้ปณิธาน มุ่งสร้างคน ให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการ
พัฒนาการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา
 การประชุมหารือการจัดตั้งร้าน Farmer shop ที่เพชรบุรี
ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันฯได้เดินทางไป
ประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทพันสุข 2008 จำกัด ซึ่งสนใจในการนำแนว
คิดร้านFarmer shop ไปดำเนินการจัดตั้งในพื้นที่โครงการของบริษัทพัน
สุข 2008 จำกัดจ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
[18 ธ.ค.2555]
[18 ธ.ค.2555]
[14 ธ.ค.2555]
[12 ธ.ค.2555]
[7 ธ.ค.2555]
[6 ธ.ค.2555]
[3 ธ.ค.2555]
[30 พ.ย.2555]
[30 พ.ย.2555]
[27 พ.ย.2555]
[26 พ.ย.2555]
[24 พ.ย.2555]
[23 พ.ย.2555]
[22 พ.ย.2555]
[18 พ.ย.2555]
[15 พ.ย.2555]
[15 พ.ย.2555]
[11 พ.ย.2555]
[6 พ.ย.2555]
[3 พ.ย.2555]
[2 พ.ย.2555]
[1 พ.ย.2555]
     
 
 
         
     
   
 
 
การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ISBN 978-616-7262-57-4
แนวทางพัฒนาเครือข่าย/
กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัด
การวิจัยเชิงปฎิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาสหกรณ์
คู่มือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม