การประชุมร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555
วันที่ 29 สิงหาาคม 2555
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.