การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 ครั้งที่ 2
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ศึกษาดูงานโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
การประชุมเวทีการคัดสรรสินค้าเข้าโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 7
การประชุมเวทีระดมความคิดแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop”
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเซ้าอีสเอเชีย ราชอาณาจักรกัมพูชา
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 ครั้งที่ 3
การประชุมหารือกับคุณต้อย จาก ธ.ก.ส.
การประชุมโครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนา ครั้งที่ 24
การประชุมหารือกับสภาพัฒน์
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 ครั้งที่ 4
การประชุมร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555
การประชุมโครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนา ครั้งที่ 25