การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 ครั้งที่ 4
วันที่ 28 สิงหาาคม 2555
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.