การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเซ้าอีสเอเชีย ราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 19 สิงหาาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยเซ้าอีสเอเชีย ราชอาณาจักรกัมพูชา