สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจำปี 2552


    จากการสอบถามผู้ใช้บริการซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 62 ชุด ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 24.2 เป็นผู้เข้าร่วมเวทีเรียนรู้
ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ รองลงมาได้แก่ ผู้ที่เคยเข้าร่วมเวทีวิจัย ร้อยละ 17.7 และเป็นทั้งผู้ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้
ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการและเป็นสมาชิกวารสาร ร้อยละ 16.1 ตามลำดับ
    จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสถาบันฯ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี (4.29 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 ดีมาก) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความใหม่ของความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากสถาบันฯ และความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันฯ ที่มุ่งไปที่การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กับขบวนการสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายนักวิจัย อยู่ในระดับดี (4.29-4.32 คะแนน) ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการนำ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสถาบันฯ ไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
สถาบันฯ ในด้านการวิจัย ประโยชน์ของเนื้อหาสาระของบทความวารสาร และเอกสารเผยแพร่ของสถาบันฯ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดี (4.00-4.21) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือของหน่วยราชการ
และขบวนการแก่ผู้นำสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ และการติดต่อสื่อสารและ
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบัน อยู่ในระดับดี (3.85-3.95)

ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ประเด็น
ระดับความคิดเห็น
1.ความใหม่ของความรู้/ข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ดี
2.โอกาสในการนำความรู้/ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสถาบันฯ ไปใช้ประโยชน์ในภารกิจ
ของท่าน
ดี
3.ความพอใจในภาพรวมที่มีต่อการให้บริการของสถาบันฯ
ดี
4.การติดต่อสื่อสารและข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯที่มีต่อท่านในรอบปีที่ผ่านมา
ดี
5.เนื้อหาสาระของบทความในวารสารฅนสหกรณ์เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด
ดี
6.ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด
ดี
7.เอกสารเผยแพร่ของสถาบันฯเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด
ดี
8.การดำเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในด้านการวิจัยในความคิดเห็น
ของท่าน
ดี
9. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือของหน่วยราชการและขบวนการ
แก่ผู้นำสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ
ดี
10. ภารกิจของสถาบันฯ ที่มุ่งไปที่การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กับขบวนการสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายนักวิจัย
ดี

 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

 • การจัดสรรงบประมาณการวิจัย ควรร่วมมือกับสถาบันที่เกี่ยวข้องและให้นำผลการวิจัยมาสู่การขับเคลื่อน
  องค์กร/ขบวนการได้อย่างแท้จริง
 • เป็นศูนย์วิเคราะห์ผลการขับเคลื่อน/ผลักดันสหกรณ์เป็นไปตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 และ
  ฉบับอื่น ๆและเตือนทุกไตรมาส หรือเสวนาส่วนที่เกี่ยวข้องผสมผสานกัน
 • ผลักดันให้สหกรณ์ใช้ผลการวิเคราะห์ทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนา วางแผน การดำเนินงานของสหกรณ์
 • อยากให้สถาบันฯลงพื้นที่บ่อยๆ จะเป็นประโยชน์มากที่สุด
 • อยากให้สถาบันฯนำผลงานวิจัยที่ผ่านมาแล้วเผยแพร่แบบง่ายๆ แต่ชาวบ้านสามารถนำมาใช้กับงานได้
 • ทำงานเชิงลึกให้มากๆ เช่น ลงถึงสถาบันให้หลากหลายแห่ง
 • เน้นทำงานวิจัยและขยายผลโดยขอความร่วมมือกับภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น
 • ด้านวิจัย เหมาะสมดีอยู่แล้ว
 • การให้บริการทางวิชาการ นอกจากทางเว็บไซต์แล้ว ควรมีข้อมูลที่ชาวบ้านเข้าถึงง่าย เช่นเอกสารส่งผ่าน
  สหกรณ์ไปยังสมาชิกที่สนใจ
 • การส่งข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความร่วมมือกับเครือข่ายของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ถ้าจะส่งผ่านไปฝ่ายวิชาการได้ทราบข้อมูลด้วยจะเป็นการดีมาก เพื่อที่จะได้ติดตามความเคลื่อนไหว
  และร่วมปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายและสถาบันด้วย
 • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นสถาบันฯที่มีคุณค่ายิ่งแต่ขบวนการสหกรณ์กลับไม่เห็นความสำคัญ มีวิธีการ
  วิธีคิด วิธีทำงานอย่างไร ให้เขาเหล่านั้นได้เห็นคุณค่าต้องหาคำตอบ?
 • การวิจัยต้องอ่านซ้ำๆ หลายรอบจึงพอเข้าใจ มีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ก็นับว่ามีประโยชน์
 • ควรเผยแพร่วิทยานิพนธ์และ การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท เพราะบางหัวข้อจะเป็น
  ประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์อย่างมาก
 • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้งานสหกรณ์ได้มีงานทางวิชาการ ในการพัฒนาสหกรณ์และฅนสหกรณ์ได้
  มากมาย สมควรให้มีการสัมมนา การวิจัยต่างๆ มากขึ้น และสถาบันฯ มีเครือข่ายนักวิจัยมากมายก็เป็นมิติที่ดี
  และควรดำเนินการต่อๆ ไปให้มากขึ้น
 • ควรให้บริการทางวิชาการแก่สหกรณ์ให้มากขึ้น
 • ควรจัดทำคู่มือการตรวจสอบกิจการ หรืออื่นๆ ที่เป็นเชิงวิชาการเผยแพร่แก่สหกรณ์ในนามสถาบันฯ
 • มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของขบวนการสหกรณ์
 • จัดเวทีเสวนาย่อย ในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 • จัดเวทีแต่ละประเภทของสหกรณ์ในประเด็นที่สนใจ โดยร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ
 • ต้องการให้สถาบันฯ เปิดบริการ (สาขาย่อย) หรือหน่วยย่อย  เพื่อบริการแก่ผู้ที่มีความต้องการได้เข้าถึงภารกิจ
  และงานของสหกรณ์ โดยเปิดบริการในระดับภาค หรือจังหวัด
 • ควรจะร่วมกับองค์กรต่างๆ ทำวิจัยบริการด้านสหกรณ์ ,องค์กรต่างๆ ต่อไป เพราะงานองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้าน
  สหกรณ์มีน้อยมาก นักสหกรณ์ยังทำงานแบบเดิมๆ ไม่ปรับเปลี่ยนการพัฒนาคนสหกรณ์ (คน) สักเท่าไหร่
 • ควรส่งข่าวเรื่องการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ อบรมสัมมนาแก่สมาชิก
 • ควรจัดตั้งสมาคม/ชมรมคนสหกรณ์ 
 • สนใจเรื่อง Micro finance
 • การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนรู้สู่งานวิจัยมีผู้อยากเข้าร่วมจำนวนมากแต่ขาดค่าใช้จ่าย
 • ควรมีการวิจัยและสร้างนักวิจัยเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการสร้างบุคลากรให้กับระบบสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
 • ควรจะทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต
 • ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาที่นาน ซึ่งจะทำให้ขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ
  และต่างประเทศ (2)
 • ควรดำเนินการให้ต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ละเล็กน้อย ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
  ควรจะเสริมแรงด้วยการประสานกับทีมงานส่งเสริมที่มีความตั้งใจและประสบการณ์ ผลงานจะดีขึ้น
 • ควรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับสหกรณ์ในสถานศึกษา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ
 • ควรเป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาทางวิชาการให้มากขึ้น
 • ขอชื่นชมความเป็นกัลยาณมิตรของบุคลากรในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
 • อยากให้สถาบันจัดหลักสูตรอบรมเรื่องอื่น ๆ บ้างเพื่อให้ประชาคมสหกรณ์มีทางเลือกในการหาความรู้เพิ่มเติม
 • อยากให้สถาบันจัดเวทีเสวนาประจำปีละ 3 ครั้งเพื่อให้ทันต่อภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
 • ควรประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมากกว่านี้เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไป
  ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 • เผยแพร่แนวคิด ปรัชญา ความสำเร็จของสมาชิก ไปสู่มวลสมาชิกด้วยกันอย่างแพร่หลาย
 • วารสารดังกล่าว ได้นำเสนอข้อมุล รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และประชาชนที่สนใจทั่วไป และใคร่ขอ
  ให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ และเรื่องราว กลยุทธ์ที่พัฒนาขบวนการสหกรณ์
  ระดับฐานราก ที่มีลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน ที่แตกต่างกัน จะเป้นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา เรียนรู้

Copyright 2007 By Co-operative Academic Instutite
E-mail : cai_coop@yahoo.com Website : www.cai.ku.ac.th