ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์


เดือน ธันวาคม 2555
วันที่
รายละเอียด
3
การประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพร่วมกับทีมที่ปรึกษา
6
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
7
ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แก้เกษตรกรและเยาวชน
12
งานเปิดบริษัทบีเอสซีเอ็ม ฟู้ด ในเครือโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
14
การประชุมหารือการจัดตั้งร้าน Farmer shop ที่เพชรบุรี
18
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2555
18
ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการหลักสูตรลูกชาวนามืออาชีพ
25
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
26
จัดการประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อน SHOs System
26
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยของ สกว.
เดือน พฤษจิกายน 2555
วันที่
รายละเอียด
1
หารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
2
หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ
3
บรรยายพิเศษและปฐมนิเทศเกษตรกรจังหวัดเชียงราย
6
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยจัดเวทีสร้างความเข้าใจ GAP แก่สมาชิก
11
นักวิจัยลูกชาวนามืออาชีพติดตามงานในพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี
15
การประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
15
การประชุมหารือจัดตั้งบู๊ท Farmer shop ณ โรงพยาบาลนครธน
18
นักวิจัยลูกชาวนามืออาชีพติดตามงานในพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
22
ต้อนรับ Dr. Abe Yukio Manager Training Department IDAKA จากประเทศญี่ปุ่น
23
ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมงาน International Seminar 2012
24
นักวิจัยโครงการชาวนามืออาชีพติดตามงานในพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
26
ประชุมเลขาธิการสำนักงาน ส.ป.ก. สนใจชุดความรู้ของสถาบันเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ ส.ป.ก
27
ประชุมโครงการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทย
30
การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer shop ครั้งที่ 8
30
เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ร่วมกับร้าน Farmer shop นำข้าวหอมมะลิเกิดบุญมาจำหน่ายในตลาดนัด “ธงเขียว มก.
เดือน ตุลาคม 2555
วันที่
รายละเอียด
4
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ชสอ
11
การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ
12
งานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และร้านสหกรณ์จังหวัดตราด
15
แนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กับบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
26
โครงการซื้อข้าวจากชาวนาให้สิทธิ์แก่คุณสมพงษ์ โหตระไวศยะเป็นตัวแทนจำหน่าย
29
ประชุมหารือหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
เดือน กันยายน 2555
วันที่
รายละเอียด
4
13
14
14
28
เดือน สิงหาคม 2555
วันที่
รายละเอียด
1
8
9
9
10
14
16
16
16
20
28
28
29
31
เดือน กรกฎาคม 2555
วันที่
รายละเอียด
3-4
10
12
14-17
16
17
23
24
28
28
31
เดือน มิถุนายน 2555
วันที่
รายละเอียด
2-4
7
12
16
18
20
นิทรรศการ งานมหกรรมวิชาการ สกว.
24-28
30
เดือน พฤษภาคม 2555
วันที่
รายละเอียด
3
3
8
10
12
15
15
21
26
29
30
เดือน เมษายน 2555
วันที่
รายละเอียด
2
3
10
11
11
12
17
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 15/2555
19
23-24
25
เดือน มีนาคม 2555
วันที่
รายละเอียด
1
5
11-14
19
20
21
24
29
เดือน กุมภาพันธ์ 2555
วันที่
รายละเอียด
2
3
3
6
7
9
10
13
15
21
22
27
เดือน มกราคม 2555
วันที่
รายละเอียด
5
7
13
14
18
18
23
26
30 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-2940-6300 อีเมล์ cai_coop@yahoo.com