การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
    ภายใต้กรอบภารกิจหลักประการหนึ่งของผู้ประสานงานโครงการ คือ การผลักดันผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในที่
จึงจะกล่าวถึงการนำผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการไปใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจจำแนหไปเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การนำไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย การสร้างการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการสร้างทุนทางสังคม เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปการนำผลงานวิจัยของชุดโครงการไปใช้ประโยชน์ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่)

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
          ในช่วงเวลา 1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค.53 ผู้ประสานงานโครงการได้ผลักดันการนำผลงานวิจัยของชุดโครงการไปใช้ประโยชน์
ในเชิงนโยบายที่สำคัญๆ 4 เรื่อง ดังนี้
    1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ภายใต้แผนขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2

          โดยผลงานวิจัยของโครงการวิจัยทั้ง 8 โครงการ ภายใต้ชุดโครงการฯ ได้ถูกกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ โดยมีสถาบันวิชา
การด้านสหกรณ์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งผลงานวิจัยจะนำไปขยายผลในเชิงนโยบายระหว่างงานที่เกี่ยวข้อง
    1.2 คณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์และองค์กรเกษตรในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา :
การกำหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ

          วุฒิสมาชิกได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกรในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา ขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติโดยมีช่วงเวลาในการศึกษา 10 เดือน ในการดังกล่าวผู้
ประสานงานโครงการได้นำเอาชุดความรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่สำคัญได้แก่การสร้างผู้นำเชิงคุณค่า การสร้างตัวแบบสหกรณ์
เชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมไปใช้ในการยกร่องเอกสารการกำหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งหลังจากผ่านกระบวน
การประชาศึกษา เมื่อวันที่ 3 มี.ค.53 ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทางคณะอนุกรรมการได้มอบเอกสาร
ดังกล่าวแก่ผู้แทนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : นายศุภชัย โพธิ์สุ
    1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
          กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ 8 คน เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการกับผู้ประสานงานเป็นเวลา 6 วัน และหลัง
จากนั้นได้ผลักดันให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำเอาวิธีการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม
งานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้มอบหมายให้ผู้ประสานงานจัดประชุมเชิงปฎิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
จากทั่วประเทศ จำนวน 120 คน และจัดทำรายงาน "แนวทางการนำการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมในอนาคต"
    1.4 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.)
          การนำชุดความรู้จากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม" ระหว่างปี
2548-2552 สว.สก. ได้ดำเนินการภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ โดยแผนงานทางวิชาการ แผนงานการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
แผนงานพัฒนาองค์กร แผนงานการสร้างระบบการวิจัย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความรู้ที่ได้จากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ได้ถูกนำ
ไปใช้เป็นนโยบายและแผนงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการขับ
เคลื่อนภารกิจเป็นไปตามแผนที่กลยุทธ์สู่วิสัยทัศน์ "มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด และสร้างเครือข่ายพันธมิตร ในการพัฒนา
สหกรณ์ และสังคมไทยให้ยั่งยืน"
2.การใช้ประโยชน์การสร้างการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ์ ที่สำคัญมีดังนี้
    2.1 โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมกับ ACCU ในช่วงเดือนมิถุนายน 2552 สมาพันธ์สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนระหว่างเอชียแปซิฟิก (Asian Confederation of Credit Union) โดย Mr.Ranjit ซึ่งเป็น Manager Director ได้เข้า
พบหารือกับผู้ประสานงานโครงการ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อเชิญเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร Mini
master degree on Credit Union Management ในการอบรมผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ซึ่ง ACCU
จะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง
          ในการดังกล่าวทางผู้ประสานงานได้นำเอาชุดความรู้จากชุดโครงการไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร โดยเฉพาะ
เรื่องการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และการศึกษาดูงานในพื้นที่งานวิจัย
          ปัจจุบัน ACCU และ สว.สก. ได้มีการประชุมเตรียมการและคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเดือน
กรกฎาคม 2553 และจะดำเนินฝึกอบรมคร้งแรกในเดือนธันวาคม 2553 โดยจัดอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษา
ดูงานที่โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
    2.2 โครงการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชำนาญการ หลักสูตรเปาบุ้นจิ้น ร่วมกับกรมตรวจ
สอบบัญชีสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ประสานงานได้นำเอาชุดความรู้ การพัฒนาสหกรณ์เชิง
คุณค่าไปใช้ในการยกร่างหลักสูตร "ผู้ตรวงสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ" ภายใต้คณะทำงานยกร่าง
หลักสูตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้นำเอาการจัดการความรู้ไปใช้กระบวนการฝึกอบรมดังกล่าวซึ่งหลักจากได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมมาระยะหนึ่ง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เป็นแกนนำขยายผลนำไปใช้ในขบวนการสหกรณ์ โดยได้มีการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาทสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ร้านค้า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 โดยมีรัฐมนตรีช่วย และอธิการบดี และผู้นำในขบวนการสหกรณ์
จำนวน 250 คน เป็นสักขีพยาน
    2.3 หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
          ซึ่งชสค. และ สว.สก. ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
          ปัจจุบันผู้ประสานงานชุดโครงการได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับ ชสค. โดยใช้ความรู้จากชุดโครงการ
ในเรื่องความรู้ 4 มิติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์เชิงคุณค่าไปพัฒนาหลักสูตร 2 วัน และได้มีแผนงานการฝึกอบรม ทั้ง
สิ้น 4 รุ่น 160 คน
    2.4 หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
          ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สว.สก. และ ชสอ. ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์
ออมทรัพย์" โดยได้นำชุดความรู้ 4 มิติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์เชิงคุณค่าไปพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยได้
ประยุกต์เอากระบวนการจัดการความรู้เข้าไปประยุกต์ในการฝึกอบรมด้วย
    2.5 การสร้างตัวแบบสหกรณ์ ตัวแบบเครือข่ายคุณค่า และตัวแบบกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์
เชิงคุณค่าในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภายใต้ชุดโครงการ ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2551-31พฤษภาคม 2552 มีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 332 สหกรณ์ 61 กลุ่มดังรายละเอียดในตาราง

ลำดับ
ที่
ชื่อโครงการ
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ
1
โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสหกรณ์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
  นครราชสีมา จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนคริน
  ทรวิโรฒ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนคริน
  ทรวิโรฒ จำกัด สาขา ม.ทักษิณ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
  รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนคริน
  ทรวิโรฒ จำกัด สาขา ม.บูรพา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนคริน
  ทรวิโรฒ จำกัด สาขา นเรศวร
 • สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนคริน
  ทรวิโรฒ จำกัด สาขา ม.มหาสารคราม
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนคริน
  ทรวิโรฒ จำกัด สาขา มศว.องครักษ์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
  กาฬสินธุ์ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒน
  บริหารศาสตร์ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
  จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรตาคลี จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทาง
  บก จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
  เชียงใหม่ จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม
  จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา
  จำกัด
 • สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินสุวรรณภูมิ
  สาม จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
  ส่วนภูมิภาค จำกัด
 • สหกรณ์นิคมพนม จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ต จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรเกาะพงัน จำกัด
 • สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส ยู อี จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์
  จำกัด
 • สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่ง
  ประเทศไทย จำกัด
 • สหกรณ์ร้านค้านิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัด จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมพลแสน จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประธาน
  จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินพัฒนา
  นิคมสาม จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
  จำกัด
 • สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์
  ใหญ่ จำกัด
 • สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่งจำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กร
  ชุมชน จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผล
  กำแพงเพชร จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไทย
  รุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
  จังหวัดขอนแก่น จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
  สงขลานครินทร์ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ
  จำกัด
 • สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 • สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จำกัด
 • สหกรณ์ประมงระยอง จำกัด
 • สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและ
  ไม้ผลกำแพงเพชร จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
 • สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
 • สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด
 • สหกรณ์ครูน่าน จำกัด
 • สหกรณ์เกษตรคลองหลวง จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
  ยาเสพติด จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
  มหาราชนครราชสีมา จำกัด
 • สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัช
  กรรม จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร
  จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา
  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ
  จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย
  กรุ๊ป จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
  พนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด
 • สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
  บ้านโคนใต้ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 3 จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
  อุทัยธานี จำกัด
 • สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
  นครสวรรค์ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
  สงขลานครินทร์ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด
 • สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
 • ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนบ้านพุ
  ตะแบก จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่
  ประเสริฐ จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จำกัด
2
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัว กทม
 • กลุ่มสตรี สหกรณ์แปรรูปเนื้อสัตว์บ้าน
  ท่าค้ำ น่าน
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาก้าวไกล กทม
 • กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมบ้านหนองบัวน่าน
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ กทม
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรคลองสี่ ปทุมธานี
 • กลุ่มอาชีพกระทุ่งราย สังกัดสหกรณ์
  การเกษตรหนองจอก กทม
 • กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ลำไทร ปทุมธานี
 • แม่บ้านสหกรณ์เมืองสามหมอก กทม
 • กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์หมู่บ้าน
  ไวท์เฮาส์ ปทุมธานี
 • วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์
  กระดาษสา กทม
 • ORCHID HUT พระนครศรีอยุธยา
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์บาติก ภูเก็ต
 • กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก ภูเก็ต
 • กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนป่าคลอก
  ภูเก็ต
 • กลุ่มสหกรณ์นิคมกุยมั่ง กาญจนบุรี
 • กลุ่มนาเหนือบาติก กระบี่
 • กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตร
  ทุ่งสมอ กาญจนบุรี
 • กลุ่มเฮือนโตทองผ้าพื้นเมือง
  แม่ฮ่องสอน
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรภูเขียว
  จำกัด
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์เลย
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดำ
  ชัยภูมิ
 • กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านราษฎร์
  เกษมศรี หนองบัวลำพู
 • สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
  จำกัด
 • กลุ่มฟาร์มผึ้งธนฤนทร อุตรดิตถ์
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ สภต.
  ปลายบาง นนทบุรี
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยวอุตรดิตถ์
 • กลุ่มอาชีพสหกรณ์กล้วยอบแผ่น
  บางรักน้อย นนทบุรี
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพเครื่อง
  ประดับลับแล อุตรดิตถ์
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์ไทลื้อบ้านดอน
  มูล น่าน
 • กลุ่มสินค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหล่ายทุ่งน่าน
3
โครงการวิจัยเครือข่่ายคุณค่าผลไม้
 • สหกรณ์การเกษตรเขาคิชณกูฎ
 • กลุ่มผู้ผลิตคุณภาพ พลวง
 • กลุ่มผู้ผลิตเงาะคุณภาพ
 • กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ชากไทย
 • กลุ่มผู้ผลิตมังคุด คุณภาพ ตะเคียน
  ทอง
4
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
มันสำปะหลัง
 • สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จก.
 • กลุ่มเกษตรวังชะพลู
 • สหกรณ์การเกษตรวังหามแห จำกัด
 • กลุ่มเกษตรกรวังหามแห
 • สกก.ปฎิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี
 • สหกรณ์นิคมนครชุม
5
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา
 • สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
 • กลุ่มบ้านควนล้อน
 • สหกรณ์หาดสำราญ
 • กลุ่มบ้านหนองยายแมม
 • สหกรณ์กันตัง
 • กลุ่มบ้านยวนโป๊ะ
 • สหกรณ์ปะเหลียน
 • กลุ่มบ้านวังเจริญ
 • กลุ่มบ้านตันปรง
 • กลุ่มบ้านโคกแต้ว
 • กลุ่มบ้านพอนพลา
 • กลุ่มบ้านไซทอง
 • กลุ่มบ้านในควน
 • กลุ่มบ้านสูโสะ
 • กลุ่มบ้านโคกทรายเหนือ
 • กลุ่มบ้านหนองเอื้อง
 • กลุ่มบ้านหนองสามห้อง
 • กลุ่มบ้านปะเหลียน
 • กลุ่มบ้านหนองบ่อ
 • กลุ่มบ้านท่าพญา
 • กลุ่มบ้านเขาใน
 • กลุ่มบ้านลิพัง
6
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
กาแฟชุมพร
 • สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร
 • ชุมนุมสหกรณ์
 • สหกรณ์ท่า์แซะ
 • กลุ่ม OTOP
 • สหกรณ์ทันวาล
7
โครงการวิจัยเครือข่ายพัฒนาตัว
แบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณี
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด
 • กลุ่มสมาชิก 28 กลุ่ม กระจายใน
  7 ตำบล
8
โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
 • กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • กลุ่มชาวนาคุณธรรม
 • กลุ่มสินค้าแปรรูป
 • กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
  ปลอดภัย
 • กลุ่มกลุ่มแม่บ้านสวนสามพราน
 • กลุ่มไร่ขิง
 • กลุ่มปลูกข้าว
 • กลุ่มเกษตรยั่งยืน
 • โรงเรียน

3.การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
   การนำชุดความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ มีดังนี้
   3.1 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        ผู้ประสานงานได้นำชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายในการยกร่างเนื้อหารายวิชา "การ
จัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจสหกรณ์" ซึ่งเป็นรายวิชาที่ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการอนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2554
   3.2 การขยายผลการพัฒนาระบบสารสนเทศข้าวหอมมะลิ
        ผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการ นางสาวสายสุดา ศรีอุไร ได้ขยายผลนำเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โครงการนำร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศข้าวหอมมะลิสหกรณ์ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   3.3 เอกสารเผยแพร่
         เอกสารเผยแพร่ที่เรียบเรียงจากชุดความรู้งานวิจัยในระหว่าง 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553 มีจำนวน 27 รายการ
ดังนี้
        1) วารสารฅนสหกรณ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)
        2) วารสารฅนสหกรณ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (มีนาคม - พฤษภาคม 2552)
        3) วารสารฅนสหกรณ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (มิถุนายน - สิงหาคม 2552)
        4) วารสารฅนสหกรณ์ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน - พฤศจิกายน 2552)
        5) สรุปโครงการเวทีเรียนรู้ "สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า" ปี 2552
        6) รายงานวิจัยโครงการหลวง : กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน สินค้า พืช ผัก ผลไม้ และกาแฟของโครงการหลวง
        7) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ "ชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม"
        8) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ "โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
        9) รายงาน "โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2551
        10) รายงาน "โครงการศึกษาดูงาน "งานแสดงสินค้านานาชาติของสหกรณ์ (ICA Expo World Cooperatives Exhibition)
        11) คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์
        12) คู่มือการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
        13) เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 5
        14) คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
        15) คู่มือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฎิบัติ
        16) คู่มือผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า
        17) คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร
        18) คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ
        19) ทำเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
              ผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 5
        20) โบรชัวร์เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
        21) โบรชัวร์การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2552
        22) โบรชัวร์ข้าวคุณธรรม
        23) โบรชัวร์เครือข่ายคุณค่าระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า
        24) โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์วารสาร "ฅนสหกรณ์"
        25) วีดิทัศน์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปีที่ 3/2552
        26) ซีดีข้อมูลทำเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
              ผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 5"
        27) วีดิทัศน์ วิถีแห่งความพอเพียง ตอน...ข้าวคุณธรรม
   3.4 บทความวิชาการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ
        ผู้ประสานงานโครงการได้นำเสนอบทความเรื่อง "Branding as the Marketing Strategy for Organic Product : A Case
        Study of Moral Rice" ในที่ประชุม The International Sysposium Go Organic product : A case study of Moral Rice ณ
        Pullman Bangkok King Power Hotel เมื่อ 19-21 สิงหาคม 2552
4.การสร้างทุนทางสังคม
        ภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุดโครงการระยะที่ 3 ได้ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า ซึ่งมีอยู่เป็นทุนเดิมแล้วจากการวิจัยในระยะที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่าง 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553
มีพัฒนาการดังนี้

ตาราง การสร้างทุนทางสังคมจากการวิจัย ระหว่าง 1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553

ลำดับ
ที่
ชื่อโครงการ
จุดมุ่งหมายเครือข่าย
จำนวน
ที่มีอยู่เดิม
จำนวนทั้งหมด
ในรอบปี
รวม
1
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เห็นชอบ
ในทิศทางการขับเคลื่อนระบบ
สหกรณ์เชิงคุณค่า ได้เข้ามาสนับ
สนุนกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกับ
สหกรณ์
100
18
118
2
เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า
เป็นตัวแบบของนักวิจัยที่มีจุดมุ่ง
หมายในการเรียนรู้การพัฒนา
สหกรณ์และนำไปขยายผลการ
พัฒนาสู่ "ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า"
300
117
417
3
เครือข่ายนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า
เป็นกลุ่มบุคคลที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของสถาบันฯ ได้ตั้งปณิธานร่วมกัน
ที่จะช่วยขยายผลชุดความรู้ "4 มิติ
ในการขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่า"
เพื่อการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์
ไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนา
การสหกรณ์
137
41
178
4
เครือข่ายเปาปุ้นจิ้น
เป็นกลุ่มบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการอย่างผู้ชำนาญการ
ได้มีปณิธานร่วมกันที่เสริมพลังร่วมกับ
สว.สก. ในการนำพา กลไกการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ในทิศทางของการยกระดับขีดความ
สามารถของสหกรณ์เชิงคุณค่า
160
132
292
5
เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกวารสาร
ฅนสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือที่จะ
สร้างสังคมข้อมูลข่าวสารโดยใช้
กลไกของวารสารฅนสหกรณ์ใน
ฐานะสื่อการเรียนรู้เชิงคุณค่า
338
148
486
6
เครือข่ายผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กลุ่มบุคคลที่เข้ามาค้นคว้าและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์
www.cai.ku.ac.th ซึ่งปัจจุบันมีผู้
สนใจเข้ามาและชมเว็บไซต์ เฉลี่ย
เดือนละ 500 คน
8,000
3,250
11,250