ปีืที่ 5 ฉบับที่ 17 (กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2555 )
เรื่องราวของปกวารสารฅนสหกรณ์
ธรรมะประจำฉบับ

เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

สิ่งที่เธอควรมี                               "สติปัญญา"
สิ่งที่เธอควรแสวงหา                     "กัลยาณมิตร"
สิ่งที่เธอควรคิด                            "ความดีงาม"
สิ่งที่เธอควรพยายาม                     "การศึกษา"
สิ่งที่เธอควรเข้าหา                        "นักปราชญ์"
สิ่งที่เธอควรฉลาด                         "การเข้าสังคม"
สิ่งที่เธอควรนิยม                           "ความซื่อสัตย์"
สิ่งที่เธอควรตัด                             "อกุศลมูล"
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน                       "บุญกุศล"
สิ่งที่เธอควรอดทน                        "การดูหมิ่น"
สิ่งที่เธอควรยิน                             "พุทธธรรม"
สิ่งที่เธอควรจดจำ                         "ผู้มีคุณ"
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน                      "สถาบันกษัตริย์"
สิ่งที่เธอควรขจัด                          "ความเห็นแก่ตัว"
สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว                  "การพนัน"
สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์                 "สัมมาชีพ"
สิ่งที่ควรเร่งรีบ                             "การทดแทนคุณบุพการี"
สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที                "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

                                                                                         ว.วชิรเมธี

เรื่องเด่นในเล่ม
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกกับอนาคตข้าวไทย
  
          การที่รัฐบาลปัจจุบันได้ยกระดับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยให้ราคาจำนำข้าวเปลือกเจ้าสูงขึ้น
เป็นตันละ 15,000 บาท และราคาข้าวหอมมะลิสูงขึ้นเป็นตันละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงขึ้นจาก
ระดับตลาดเกือบหนึ่งเท่าตัวนโยบายดังกล่าวแม้จะมีเหตุผลสำคัญเชิงนโยบายว่าเพื่อยกระดับรายได้ของ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวให้สูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ แต่ในทางกลับกันเป็นที่เกรงกันว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อกลไกการตลาดข้าวเปลือกและตลาดส่งออกข้าวของไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน...สมพร อิศวิลานนท์
การถักทอความสัมพันธ์จากแต่ละคนเพื่อทุกคน สู่การสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรมของ
Thai PBS
  
        เมื่อปีกลาย ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย Thai PBS ให้ดำเนินการโครงการวิจัย
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ (ซึ่งขณะนั้นกลุ่มแกนนำผู้จัดตั้งกำลังยื่นเรื่อง
ขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทบริการ) และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนแก่สหกรณ์
และประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ซึ่งแม้ว่าในช่วงการดำเนินการวิจัยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่
และทำให้แผนการวิจัยต้องปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่ในที่สุด แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะก็ได้
ถูกถักทอจนสำเร็จออกสู่สายตาประชาคม จึงขอถือโอกาสนี้นำมาเล่าสู่กันฟัง ...สว.สก.
การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์
  
        ในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาประชาคมโลกได้หันมาให้ความสนใจ ในรูปแบบธุรกิจสหกรณ์กันมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด โดยมีมูลเหตุมาจากการที่สหกรณ์ส่วนใหญ่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมั่นคงและความมี
เสถียรภาพท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลก ต่างก็ประสบหายนะและลุกลาม
ไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ...จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 17