โครงการวิจัยในปัจจุบัน         

โครงการวิจัยในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย " การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม"
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นไปภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ ของคนในประเทศต้องมีความสามัคคี
ส่วนที่สอง เป็นโครงการวิจัย/ภายใต้แผนงานประจำปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ได้การสนับสนุนจาก
แหล่งทุนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ

โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม"
ลำดับ
ภาพหัวหน้าโครงการ
โครงการวิจัย
  ปี 2555  
1
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5

เริ่ม 1 กรกฏาคม 2554 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2555

2
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2

เริ่ม 15 สิงหาคม 2554 สิ้นสุด 14 สิงหาคม 2555

3
น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
หัวหน้าโครงการ

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4

เริ่ม 15 สิงหาคม 2554 สิ้นสุด 14 สิงหาคม 2555

4
คุณนิคม เพชรผา
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยลู่ทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม
: กรณีกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร

เริ่ม 1 มิถุนายน 2554 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2555

5
คุณศศิธร วิเศษ
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 3

เริ่ม 1 เมษายน 2555 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2556

6
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายยางพารา ปีที่ 3

เริ่ม 1 เมษายน 2555 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2556

7
คุณอรุษ นวราช
หัวหน้าโครงการ

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3

เริ่ม 1 เมษายน 2555 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2556

8
คุณธนญ์วรรธ์ แสงหวัง
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3

เริ่ม 1 เมษายน 2555 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2556

  ปี 2554  
1
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4

เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554

2
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3

เริ่ม 15 สิงหาคม 2553 สิ้นสุด 14 สิงหาคม 2554

3
คุณศศิธร วิเศษ
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 2

เริ่ม 1 มีนาคม 2553 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2554

4
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายยางพารา ปีที่ 2

เริ่ม 15 กรกฎาคม 2553 สิ้นสุด 14 กรกฎาคม 2554

5
คุณอรุษ นวราช
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 2

เริ่ม 15 กันยายน 2553 สิ้นสุด 14 กันยายน 2554

6
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop

เริ่ม 15 สิงหาคม 2553 สิ้นสุด 14 สิงหาคม 2554

7
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนพึ่งพาตนเองและ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์

เริ่ม 15 ตุลาคม 2553 สิ้นสุด 14 กรกฎาคม 2554

8
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการนำร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ

เริ่ม 1 มิถุนายน 2553 สิ้นสุด 30 พฤษภาคม 2554

9
คุณธนญ์วรรธ์ แสงหวัง
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2

เริ่ม 15 พฤษภาคม 2553 สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2554

10
คุณสัมพันธ์ บูรณยาพร
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณีสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จำกัด

เริ่ม 1 ตุลาคม 2553 สิ้นสุด 30 กันยายน 2554

11
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการส่งเสริมบทบาทสหกรณ์พนักงาน สสท.

เริ่ม 15 มิถุนายน 2553 สิ้นสุด 14 กุมภาพันธ์ 2554

  ปี 2553  
1
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการ สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

เริ่ม 1 มิถุนายน 2552 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2553

2
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 2

เริ่ม 1 สิงหาคม 2552 สิ้นสุด 14 สิงหาคม 2553

3
คุณสัมพันธ์ บูรณยาพร
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณีสหกรณ์การเกษตร
บ้านค่าย จำกัด

เริ่ม 1 กันายน 2552 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2553

4
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา

เริ่ม 15 มกราคม 2552 สิ้นสุด 14 มกราคม 2553

5
คุณเชาวน์วัศ หอมชุ่ม
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2552 สิ้นสุด 30 เมษายน 2553

6
คุณอรุษ นวราช
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

เริ่ม 1 กันยายน 2552 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2553

7
คุณศศิธร วิเศษ
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2

เริ่ม 1 เมษายน 2553 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2554

8
คุณบุญเกิด ภานนท์
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ สหกรณ์ไทย ระยะที่ 2

เริ่ม 15 พฤษภาคม 2553 สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2554

9
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการเพื่อพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop

เริ่ม 15 สิงหาคม 2553 สิ้นสุด 14 สิงหาคม 2554

10
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการนำร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ

เริ่ม 1 มิถุนายน 2553 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2554

  ปี 2552  
1
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการ สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

เริ่ม 1 ตุลาคม 2552 สิ้นสุด 30 กันยายน 2553

2
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ

โครงการการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จากัด

เริ่ม 1 ตุลาคม 2552 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

3
คุณอรุษ นวราช
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ สหกรณ์สวนสามพราน

เริ่ม 1 ตุลาคม 2552 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

4
คุณศศิธร วิเศษ
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจยั เครือข่ายคุณค่าผลไม้

เริ่ม 1 เมษายน 2553 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

5
คุณบุญเกิด ภานนท์
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

เริ่ม 1 เมษายน 2553 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553