บทความ ภาษาไทย
 
 บทความวิชาการ 
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
ตัวแบบธุรกิจขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2/10/55
2
การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
ดร.ธนภัท แสงอรุณ และ
อ.ฝ้ายคำ ถิรพร
10/09/55
3
การแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการกู้ยืมเงินของชาวนา เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา
สมพร อิศวิลานนท์
01/08/55
4
สิ่งท้าทายของสหกรณ์ในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/08/55
5
แนวทางการให้การเรียนรู้ : มิติใหม่จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ซาโกะ จัง
29/06/55
6
เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
29/06/55
7
มันสำปะหลังกับ “กระแส 30 ตัน”
ยะ กิตติภาดากุล และ
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
31/05/55
8
จากเวทีเตรียมการจัดตั้งสมาคมเปาบุ้นจิ้น
หลานท่านเปา
02/05/55
9
ชาวนาไทยในยุคที่การค้าข้าวมีความรุ่งเรือง
สมพร อิศวิลานนท์
02/05/55
10
การขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์
สว.สก.
20/04/55
11
การจัดการ โซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
20/04/55
12
กล้วยเล็บมือนาง...อนาคตจะเป็นอย่างไร
ซาโกะ จัง
30/03/55
13
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
กมลศักดิ์ สุระดม
30/03/55
14
เล่าเรื่องจากประสบการณ์การศึกษาดูงานสหกรณ์กับผู้บริหาร สกว. ที่ประเทศอังกฤษ
คนแดนไกล
01/03/55
15
ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย” กับการพัฒนาการสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/03/55
16
การผลิต การบริโภค และการค้าข้าวของอาเซียน
สมพร อิศวิลานนท์
02/02/55
17
การตลาดยุคใหม่
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
02/02/55
18
เรียนรู้ธุรกิจจาก Smiths Farm Shop
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
04/01/55
19
ทุนเสรีกับการค้าปลีกที่เราได้เรียนรู้
อเล็กซัง
04/01/55
20
ข้อคิดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยในมาตรฐานสากล
กมล
02/12/54
21
เขาว่าอย่างนั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
02/12/54
22
การตลาดยุคใหม่ : ใส่ใจในความคิด จิตใจและจิตวิญญาณของผู้บริโภค
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/12/54
23
ว่าด้วยเรื่อง “เครือข่าย”กับการพัฒนาการสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/12/54
24
ขบวนการนำคุณค่า สู่ทางเลือกเพื่อการกินดี อยู่ดี ของคนในชาติ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/12/54
25
ทิศทางยุทธศาสตร์ในแผนฯ 11
สว.สก.
01/12/54
26
การวิวัฒนาการของนโยบายรับจำนำข้าวเปลือก
สมพร อิศวิลานนท์
03/10/54
27
มองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ์
สว.สก.
03/10/54
28
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง
และร่วมมือ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/09/54
29
ข้อเสนอ “แนวทางปฏิรูปประเทศไทย” ของ คปร. : การปฏิรูปการเกษตร
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
01/09/54
30
ทุนทางสังคมการเงินชุมชนไทย
สฤนี อาชวานันกุล
09/08/54
31
ตามไปดู The Fairtraders Co-operatives
สว.สก.
09/08/54
32
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (ฉบับชุมชน)
แผนฯ ๑๑ ... สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต
20/07/54
33
สมพร อิศวิลานนท์
01/07/54
34
สว.สก.
01/07/54
35
แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
14/06/54
36
ตลาดสุขใจ.....ไม่ได้มีแต่อาหารปลอดภัย
สุพจน์ สุขสมงาม
14/06/54
37
เรื่องเล่าจากแดนไกล ตอน วิถีสวิส...วิถีแห่งการพัฒนา
อเล็กซัง
31/05/54
38
น้ำสกัดมูลสุกรกับการลดต้นทุนการปลูกพืช
สุกัญญา จัตตุพรพงศ์และคณะ
31/05/54
39
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พีรวงศ์ จาตุรงคกุล
31/05/54
40
ประสบการณ์จริงของชาวนาคุณธรรมในการลดต้นทุนผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
นิคม เพชรผา
28/04/54
41
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้
อภิรดี อุทัยรัตนกิจและคณะ
28/04/54
42
โรงสีข้าวฤาธุรกิจกำลังเข้าสู่วิกฤตของปัญหา
สมพร อิศวิลานนท์
28/04/54
43
โครงการ Farmer Shop
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/03/54
44
บริบทของตลาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/03/54
45
รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์
สว.สก.
31/03/54
46
ควันหลงจากการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส
สว.สก.
31/03/54
47
ทำไมต้อง Farmer Shop
ด๊อกเตอร์การ์ตูน
28/02/54
48
ตามไปดู Farmer Market ที่สวนสามพราน
อรุษ นวราช
28/02/54
49
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุน การพึ่งพาตนเอง
และการร่วมมือ ระหว่างสหกรณ์ของ ชสอ.
สว.สก.
31/01/54
50
ขอเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ซาโกะ จัง
31/01/54
51
การเปิดตลาดสินค้าข้าวอาเซียน...อย่าประมาทเวียดนามที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง
การค้าข้าวโลก
สมพร อิศวิลานนท์
29/12/53
52
มรดกที่มีคุณค่า และ CSR ที่หายไปจากธนาคารสหกรณ์
สว.สก.
29/12/53
53
บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/11/53
54
การสร้างแบรนด์ในสินค้าเกษตร
สว.สก.
30/11/53
55
กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในภาพรวม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
29/10/53
56
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาการสหกรณ์
สว.สก.
29/10/53
57
แนวคิด ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
29/09/53
58
มาทำความเข้าใจนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
สมพร อิศวิลานนท์
29/09/53
59
แนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
29/09/53
60
การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
31/08/53
61
โลจิสติกส์ยางพารา : ความบูรณาการและความแยกส่วนของงานวิจัย
รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัยศฤงคารินทร์
31/08/53
62
กรอบคิดและแนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/07/53
63
สหกรณ์การเงินในสถานกาณ์วิกฤตการเงินและการลดปัญหาความยากจน
สว.สก.
30/07/53
64
ชวนกันคิดเรื่องการกำหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/07/53
65
มุมมองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
30/06/53
66
แผนธุรกิจกับการสร้างโอกาสและความเสี่ยงสำหรับธุรกิจสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
30/06/53
67
สหกรณ์กับวิกฤตเศรษฐกิจโลกโอกาสของสหกรณ์
สว.สก.
30/06/53
68
วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
เพยาว์ กิมปฐม
28/05/53
69
กรอบคิดการจัดการโซ่อุปทาน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/05/53
70
กองทุนรวม : โอกาสและความเสี่ยงที่มีต่อสหกรณ์
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
28/05/53
71
ภพภูมิใหม่ : ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า...ทำอย่างไรจึงจะไปถึงฝัน
สว.สก.
28/04/53
72
ผลกระทบจากวิกฤติการเงินอเมริกาที่มีต่อเศรษฐกิจและขบวนการสหกรณ์ไทย
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
30/04/53
73
มิติการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สว.สก.
30/04/53
74
การกำหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
75
กฏหมายง่ายๆ แต่ทำไมเข้าใจยาก จากวารสาร ฅนสหกรณ์
เชิญ บำรุงวงศ์
28/09/52
76
การนำคุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย จากวารสาร ฅนสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
77
บทบาทของสหกรณ์และการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม จากวารสาร ฅนสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
78
สถานการณ์ข้าวของไทยและการก้าวเข้าสู่ยุคข้าวแพง จากวารสาร ฅนสหกรณ์
รศ.สมพร อิศวิลานนท์
28/09/52
79
ข้อบังคับที่ดีของสหกรณ์ควรมีลักษณะอย่างไร จากวารสาร ฅนสหกรณ์
สุรจิตต์ แก้วชิงดวง
28/09/52
80
การขานรับงานพัฒนาจากภาควิชาการ งานสหกรณ์เป็นงานที่ไม่ง่ายเลย
จากวารสาร ฅนสหกรณ์
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
28/09/52
81
สหกรณ์ในความหมายของกฏหมาย จากวารสาร ฅนสหกรณ์
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
28/09/52
82
การนำยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ไทย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
83
การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
84
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณค่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
85
เครือข่ายคุณค่า
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
86
เครือข่ายคุณค่ากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
87
บทบาทของสหกรณ์กับการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
88
พัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ไทย: อดีต ปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา
เชิญ บำรุงวงศ์
28/09/52
89
กฏหมายที่พึงประสงค์: ข้อจำกัดของกฏหมายสหกรณ์ปัจจุบันและแนวทางแก้ไข
เชิญ บำรุงวงศ์
28/09/52
90
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางสหกรณ์
วินัย อาจคงหาญ
28/09/52
91
สถาบันการศึกษากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
สมคิด แก้วทรัพย์
28/09/52
92
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์: โอกาส อุปสรรคที่มีต่อ
ขบวนการสหกรณ์
วรรณะ เสนทองและคณะ
28/09/52
93
การสหกรณ์ในบริบทไทย: เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
สยุมพร โยธาสมุทร
28/09/52
94
สถานการณ์การวิจัยด้านสหกรณ์ที่ผ่านมา และแนวทางการวิจัยในอนาคต
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
95
แผนพัฒนาการสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
96
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่พึงมีต่อสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
97
แผนแม่บทพัฒนาสตรีสหกรณ์ ปี 2546-2549
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร
28/09/52

 บทความที่น่าสนใจ
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
คำแนะนำที่ 193 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่องการส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2545
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52

 บทความสัมภาษณ์
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
บทสัมภาษณ์ ASTV "ไมโครไฟแนนซ์"
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/04/53

 เอกสารคู่มือ
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
2
คู่มือการบริหารความเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
3
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับบที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
สว.สก.
28/09/52
4
คู่มือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52
5
คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
28/09/52

 เอกสารเผยแพร่
ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้แต่ง
ลงวันที่
Donwload
ผู้ชม
1
เรื่องเล่าจากบ้านเพื่อน ของเครือข่ายสหกรณ์แก้จน ตอนบันทึกจากนายช้างสื่อ
นำทางธรรมะแก้จน
นายช้าง
28/09/52
2
ชุด เรื่องเล่าจากบ้านเพื่อน เรื่องเครือข่ายสหกรณ์แก้จน ตอน Home Stay แก้จนของคนพังงา
จำปูน
28/09/52
3
ข้าวคุณธรรม
สว.สก.
28/09/52
4
การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำอย่างบูรณาการ
สว.สก.
28/09/52
5
กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
สว.สก.
28/09/52