ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
หัวหน้าทีมวิจัย
ปี พ.ศ.
Donwload
ผู้ชม
1
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2555
2
โครงการวิจัย “การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop” ระยะที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2555
3
การปรับตัวของชาวสวนยางพาราไทยเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยนและคณะ
2554
4
โครงการวิจัย “การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop”
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2554
5
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2554
6
โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และร่วมมือ
กันระหว่างสหกรณ์”
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
7
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 3
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2553
8
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2552
9
เครือข่ายคุณค่า จ.นครศรีธรรมราช
ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว
2552
10
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
ร.ต.นิคม เพชรผา
2552
11
เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จ.พังงา
คุณนารถพงษ์ สุนทรนนท์
2552
12
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ระยะขยายเวลา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2551
13
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ระยะขยายผล
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2550
14
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2549
15
แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม / องค์กรประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2549
16
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
คุณสหพล สังข์เมฆ
2549
17
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ
คุณสุรีย์รัช อวนสกุล
2549
18
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
คุณปาริชาติ หาญไชยนะ
2549
19
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
2549
20
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
2549
21
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
อ.อรรธิกา พังงา
2549
22
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
คุณจารุวรรณ นันทพงษ์
2549
23
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด
อ.พนัส ประดลชอบ
2549
24
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ดร.สานนท์ ฉายเรืองโชติ
2549
25
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว
2549
26
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
ผศ.สุทิน สุขคง
2549
27
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
ผศ.อานนท์ ผกากรอง
2549
28
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
อ.รัชนี โพธิแท่น
2549
29
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
คุณนอรดีน เจะแล
2549
30
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
2549
31
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
คุณนารถพงษ์ สุนทรนนท์
2549
32
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
2549
33
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส
2549
34
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
คุณวิรัช วาณิชธนากุล
2549
35
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
คุณพรหมโชติ ไตรเวช
2549
36
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ดร.อัมพน ห่อนาค
2549
37
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
คุณปราณี ม้คนันท์
2549
38
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
อ.วีระ ภาคอุทัย
2549
39
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ดร.ทิพย์วัลย์ สีจันทร์
2549
40
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
รศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ
2549
41
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
อ.ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา
2549
42
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ผศ.วีรอร วัดขนาด
2549
43
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
2549
44
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณวีระพล แก้วมณี
2549

45

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
2549
46
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
2549