ชื่อบทความ: Value Chain Management in Agricultural Co-operatives, Thailand : Innovation
                    for competitiveness and fair-trade approaches
ผู้นำเสนอ : Asso. Prof. Juthatip Patrawart and Miss Saisuda Sriurai
ชื่อการประชุม : ICA European Research Conference
วันเวลา : 1-6 September 2010
สถานที่ : เมือง Lyon ประเทศ French
ชื่อบทความ : Branding as the Marketing Strategy for Organic Product
ผู้นำเสนอ : Asso. Prof. Juthatip Patrawart
ชื่อการประชุม : Organic 2009 Bangkok Thailand
วันเวลา : 19-21August 2009
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ชื่อบทความ : The Development of Co-operative Movement in the 36 Provinces, Thailand
ผู้นำเสนอ : Asso. Prof. Juthatip Patrawart
ชื่อการประชุม : International CIRIEC Research Conference on the
                         Social Economy
วันเวลา : 22-25 October 2007
สถานที่ : เมือง Victoria, BC ประเทศ Canada