สมาชิกและผู้สนใจที่อ่านวารสาร "ฅนสหกรณ์" ถือเป็นอีกมิติหนึ่งของเครือข่ายของสถาบันฯ ที่จะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้สื่อวารสารเป็นกลไกในการปรับ กระบวนทัศน์ การพัฒนาสหกรณ์ไปในทิศทางของระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า