ลำดับที่
รายนามผู้อุปถัมภ์
อุปถัมภ์ห้องสมุด/สหกรณ์
1
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบฯ
2
สหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ จำกัด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฏรธานี
3
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
4
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี