วันที่   2  กรกฎาคม  2550

 

การประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่   5  กรกฎาคม  2550

 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานที่บริการวิชาการ / งานวิจัย

วันที่   9 กรกฎาคม  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

วันที่ 10 กรกฎาคม  2550

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการวิจัยประเด็นการออม

วันที่ 12 กรกฎาคม  2550

 

การประชุมหารือ โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่ 13 กรกฎาคม  2550

 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานที่บริการวิชาการ / งานวิจัย

วันที่ 13 กรกฎาคม  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 16 กรกฎาคม  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 16 กรกฎาคม  2550

 

การประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่ 18 กรกฎาคม  2550

 

การประชุมหารือกับ  Mr.Ranjith  Hettiarachchi  จาก  ACCU

วันที่ 18 กรกฎาคม  2550

 

การประชุมหารือ โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่ 23 กรกฎาคม  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 24 กรกฎาคม  2550

 

ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ

วันที่ 25 กรกฎาคม  2550

 

การประชุมหารือ หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 4/2550

วันที่ 26 กรกฎาคม  2550

 

ประชุมร่วมกับแกนนำธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนเชิงวิชาการ

วันที่ 27 กรกฎาคม  2550

 

ติดตามงานโครงการ "การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร"

วันที่ 28 กรกฎาคม  2550

 

ติดตามงานโครงการ "การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด"