ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550
วันที่  9  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องผู้อำนวยการ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์