การประชุมหารือ โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"
วันที่  12  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องประชุม 212  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์