ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
วันที่  16  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องผู้อำนวยการ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์