ติดตามงานโครงการ "การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร"
วันที่  27  กรกฎาคม  2550
ณ  มูลนิธิธรรมะร่วมใจ  อ. ป่าติ้ว จ.ยโสธร