ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  23  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องผู้อำนวยการ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์