ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่  24  กรกฎาคม  2550
ณ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์