การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานที่บริการวิชาการ / งานวิจัย
วันที่  13  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องประชุม 212  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์