ประชุมร่วมกับแกนนำธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนเชิงวิชาการ
วันที่  26  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องประชุม 212  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์