การประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"
วันที่  2  กรกฎาคม  2550 
ณ  ห้องประชุม  212  อาคารวิจัยและพัฒนาี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์