การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการวิจัยประเด็นการออม
วันที่  10  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องประชุม 1  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)