การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานที่บริการวิชาการ / งานวิจัย
วันที่  5  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์