การประชุมหารือ หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 4/2550
วันที่  25  กรกฎาคม  2550
ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทีทีแอนด์ที จ.พระนครศรีอยุธยา