ติดตามงานโครงการ "การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด"
วันที่  28  กรกฎาคม  2550
ณ จ.ร้อยเอ็ด