การประชุมหารือกับ  Mr.Ranjith  Hettiarachchi  จาก  ACCU
วันที่  18  กรกฎาคม  2550
ณ ห้องประชุม 212  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์