QR Code E-Magazine Vol.34

   ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่ที่สำนักงานวิสาหกิจทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยเน้นเรื่องการระดมความคิด การวางแนวทางกลยุทธ์ และพาเกษตรกรวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าว ซึ่งที่ประชุมมีบทสรุปในการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจ IBM อย่างน่าสนใจ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมวิจัย ประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ หน่วยงานรัฐ จำนวน 5 คน คณะกรรมการของสหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำนวน 8 คน และในช่วงบ่ายได้มีการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรจำนวน 31 คนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิ เมล่อน ต้นอ่อนทานตะวัน กรีนโอ๊ค ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.
   • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้เขียนและเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัย ฉบับที่ 2 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. คุณวินัย เมฆดำ และคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจฐานชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการโครงการวิจัยในช่วงของรายงานความก้าวหน้า ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ และผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย แห่งมหาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อเรียนเชิญและนำผลงานวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่ค้าที่เป็นธรรม” ร่วมแถลงผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิ เมล่อน มะนาว ต้นอ่อนทานตะวัน เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model) ร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นำบู๊ทผลงานวิจัย “สามพรานโมเดล” และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ” เผยแพร่ในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมวิจัยลงพื้นที่ประชุมหารือและวางแผนกลยุทธร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • พิธีปิดโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • บรรยากาศในช่วงพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • พิธีปัจฉิมนิเทศและทดสอบความรู้ Post-Test โครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้โครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เวทีการนำเสนอ : โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน เกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิ มะนาว ต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วงอก ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.
   • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจาก อ.สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์และข้อพึงระวังสำหรับผู้บริหารระดับสูง” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนภัท แสงอรุณ บรรยายในหัวข้อ “ภาคการเกษตรไทยกับโอกาสในประชาคมอาเซียน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจาก 3 ผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ผชช.กัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผชช.สุพิทยา พุกจินดาและ ผชช.ชัยวุฒิ มันฑะนานนท์ บรรยายในหัวข้อ “ถ่ายโอนความรู้ Smart Officers” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ