ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพการแปรรูปไอศกรีมและเค้กจากมะพร้าวน้ำหอมให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.น้องนุช ศิริวงศ์ รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการอาหารและสิ่งทอ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 23 คน
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน มีกรรมการ และเลขานุการเข้าร่วมประชุม อาทิ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร และนางสาวสายสุดา ศรีอุไร ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.เมธาวี เพียรภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์คอมบูชะจากน้ำมะพร้าวผสมอัญชันภายใต้แบรนด์ “พร้าวฅนฑี” ในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ซึ่งจะวางจำหน่ายในงานเกษตรแฟร์ระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566 โซน H นวัตกรรม ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาดฯ ได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกษตรกรเรื่อง “การจัดการและป้องกันไร่สี่ขามะพร้าว” โดยมี รศ.ดร.วนิดา อ่วมเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.1 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมจำนวน 31 คน
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราฯ ได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกษตรกร “การแปรรูปเครื่องดื่มคอมบูชะน้ำมะพร้าวผสมอัญชัน” แก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราฯ โดยมี ดร.เมธาวี เพียรภักดี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต ณ พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราฯ และทีมวิจัย ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศ.(เกียรติคุณ) ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, คุณสมบูรณ์ วงศ์กาด และคุณประลอง ดำรงไทย) ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัย เยี่ยมชมสวนมะพร้าวต้นแบบที่มีการบริหารจัดการแปลงที่ดี เยี่ยมชมล้งมะพร้าว และเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเกษตรกร ณ พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
  • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย) มอบหมายให้ รศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ รองหัวหน้าภาคเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ผศ.ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประชุมหารือกรอบแนวทางดำเนินการและการจัดการหลักสูตร Non-Degree ของคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองคณบดี นางสาวเกศสิริ แพทอง หัวหน้างานสำนักงานเลขา นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ และนางสาววิรงรอง พัวประเสริฐ หัวหน้างานบริหารการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทีมวิจัยภายใต้โครงการเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราฯ ประชุมหารือกรอบทิศทางการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ามะพร้าวน้ำหอม ณ พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีเกษตรกรและนักวิจัยเข้าร่วม 23 คน
  • เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราฯ ได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกษตรกร เรื่อง “การผลิตไบโอชาร์จากเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งและขยะในสวนมะพร้าว” โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้ ณ บ้านสวนพวงทอง ม.1 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีเกษตรกร นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม 40 คน
  • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดย ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ประชุมร่วมกับกองพัฒนาเกษตรกร โดย นางอุบล มากอง และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยนางปาลลิน พวงมี และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเกษตรเป็นผู้ประกอบการ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้ร่วมประชุม 21 คน
  • เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดร.เมธาวี เพียรภักดี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและทีมวิจัย ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการดำเนินการโครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด ด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม ม.1 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา มีเกษตรกร นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม 55 คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี
  • เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ดร.เมธาวี เพียรภักดี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและทีมวิจัย ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการดำเนินการโครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด ด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีเกษตรกร นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม 47 คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมล้งโชคณัฐสิณี
  • เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว” ให้กับเกษตรกรตำบลสายห้วยแก้ว ณ โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นำโดย ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคณะ ได้มีการประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย คุณปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการความร่วมมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย คุณปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และทีมงาน ร่วมประชุมโครงการ “การเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดอนมะโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด ด้วยแพลฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดที่ยั่งยืน” เพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ผ่านระบบ ZOOM Meeting