ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย และเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20″ ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปฐมนิเทศโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20″ และบรรยายในหัวข้อ “บริบทการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน” ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2562 ณ ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
   • เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2562 ณ ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
   • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม: บ้านดอนกลางโมเดล ณ ชุมชนบ้านดอนกลาง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
   • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยและร่วมออกแบบหลักสูตรระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
   • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณและคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ร่วมบันทึกเทปจัดทำสื่อการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 1 ณ สตูดิโอบริษัททีวีบูรพา จำกัด
   • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง “แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์” ภายใต้โครงการสัมมนาเรื่อง กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่วิจัยเพื่อ Training for Trainers และวางแผนพื้นที่การผลิตข้าว IBM ในรอบการผลิต 2562 ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ IBM ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
   • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.
   • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัยลงพื้นที่ตำบลช่องสาริกาเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างเป็นองค์รวมกับผู้ใหญ่บ้าน ณ ตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
   • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Business Development Planning” ภายใต้หลักสูตรอบรม “ICA-MAFF (Japan) Training Course on “Fostering Leaders for Management of Agricultural Cooperatives in Asia” ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายท้องถิ่นและทีมงานเพื่อประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับทีมภูมิภาคอีสาน ณ บ้านสวนชุมแซง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีประชุมร่วมกับเกษตรกรที่ผลิตข้าว IBM-GAP เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจในวันที่ 31 มกราคม 2562
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากภาควิชาสหกรณ์บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการเดินทางศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด” แก่นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมเวทีสัมมนา Annual Conference: Economics & Business Administration Session หัวข้อ “Social Business in the Digitized World” เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารการเรียนการสอน 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เจรจาธุรกิจข้าวและกล้วย IBM กับผู้ประกอบการขนมคุณอ้อ เพื่อเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการนาอินทรีย์ล้านไร่ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผอ.ขจร เราประเสริฐ) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการข้าว
   • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท พร้อมทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยโครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์สมาชิกวิสาหกิจชุมชน