เรื่องราวจากภาคีเครือข่าย
ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เกิดจากการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนของประเทศฝรั่งเศส โดยหลวงนฤมิตรผดุงกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 59 ปีแล้ว ทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร้าน ส่งผลให้สมาชิกเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น รวมถึงยังขายสินค้าให้สมาชิกได้ในราคาถูกด้วย เนื่องจากสหกรณ์มีอำนาจในการต่อรองกับบริษัท นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้มีการจับมือร่วมกันทำงานวิจัยต่อยอดโครงการร้าน Farmer Shop อีกด้วย อ่านต่อ ประเทศญี่ปุ่นได้เห็นความสำคัญของสหกรณ์ ได้นำรูปแบบของประเทศเยอรมันเป็นต้นแบบ จึงได้เกิดสหภาพสหกรณ์ผู้บริโภคขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์เชิงนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของสหกรณ์ โดยใช้หลักการรวมซื้อ หรือ กลุ่มฮาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภครายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน และได้นำไปเป็นแม่แบบในประเทศอื่นๆ ด้วย ดังนั้นสหกรณ์จึงควรรู้จักตัวเองเพื่อหาข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกได้อย่างเหมาะสม อ่านต่อ
ตลาดกลางสี่มุมเมืองให้ความสำคัญกับความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในพืชอาหารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดมีการสุ่มตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักผลไม้อย่างเข้มงวด ปัจจุบันตลาดกลางสี่มุมเมืองจับมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี อยุธยา และปทุมธานี และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยร่วมกันยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยพืชอาหารภายใต้ โครงการเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ตลาดสี่มุมเมือง ... อ่านต่อ

สินค้าที่เป็นไฮไลท์ของตลาดสุขใจ คือ ผักและผลไม้อินทรีย์ ที่เกษตรกรเจ้าของได้นำมาขายในราคาย่อมเยา รวมถึงอาหารจากเกษตรอินทรีย์ที่ถูกนำมาประยุกต์ให้มีความแปลกใหม่ เก๋ไก๋ และทานง่ายขึ้น ล้วนอร่อยถูกปากมากประโยชน์ ทั้งยังเป็นศูนย์รวมข้าวหลากหลายชนิด ตลาดสุขใจยังเป็นจุดท่องเที่ยงเชิงเรียนรู้สำหรับคนรักสุขภาพ โดยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้บริโภคด้วย อ่านต่อ

หมู่บ้านอิโรโดริ ตั้งอยู่ที่เมืองคามิคัทซึ เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาบนเกาะฮอนซู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 65 ปี จึงส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตร แต่จุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้น เมื่อบัณฑิตคนใหม่เข้ามาทำงานในสหกรณ์การเกษตร โดยเกิดจุดเริ่มของความคิดเกี่ยวกับการหารายได้ โดยได้เริ่มโครงการทอใบไม้ หรือ โครงการอิโรโดริ หรือโครงการสร้างสีสัน ซึ่งทำงานในรูปแบบสหกรณ์ ได้กระจายไปตามภัตตาคารทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น .. อ่านต่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างชำนาญการ หรือ เปาบุ้นจิ้น เป็นกลุ่มที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์ได้ หากมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของการเป็นผู้ตรวจสอบอย่างแท้จริง เหตุที่ต้องเป็น “เปาบุ้นจิ้น” เนื่องจากเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ ค้นคว้าเหตุผล รวมถึงการมีอัตลักษณ์ในตัวเอง ซึ่งสิ่งสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ มิใช่การจัดตั้งสถาบัน หากแต่เป็นการปรับความคิด ฝันให้ตรงกัน และร่วมมือกันทำในสิ่งที่เป็นไปได้ ..อ่านต่อ
สถานการณ์ปัญหาความยากจน ความหิวโหย ความไม่ยุติธรรมในสังคม และความไม่เท่าเทียมกัน ได้นำมาซึ่งการตระหนักถึงปัญหาการไร้ความสามารถของมนุษย์ในการเข้าถึง และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การสหกรณ์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้วยพลังที่จะดำเนินงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งแม้ว่าอุปสรรคจะมาก ทั้งอำนาจทางธุรกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ก็ต่างเชื่อมั่นว่าสหกรณ์จะพาประเทศผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ อ่านต่อ เจ้าบุญซื่อกับเจ้าบุญเลิศผู้เป็นพ่อ เป็นหุ่นจำลองกระบือสองพ่อลูกที่ยืนเฝ้าหน้าร้าน Farmer Shop โดยทำหน้าที่ในการช่วยชี้ตำแหน่งร้าน และเป็นสายสัมพันธ์ทางใจจากศาสตราจารย์ระพี สาคริก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้น แต่ทุกคนก็ยอมรับสถานการณ์ พึ่งตนเอง ร่วมมือกัน และมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ต้องเผชิญหน้ากับ “วิกฤต” เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็น “โอกาส” ที่ได้มากกว่าสิ่งที่เสียไป   อ่านต่อ
สจล.โมเดล เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคชุมชน โดยการนำเอาชุดความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาโมเดลดังกล่าว ได้เกิดผลผลิตที่เป็น “นวัตกรรม” เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่เกษตรกรต้องปรับตัวและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ พร้อมกับหาวิธีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับตนด้วย อ่านต่อ สถานการณ์เศรษฐกิจในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายผู้คนในสังคม ทำให้ผู้คนหันไปดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย เข้าถึงธรรมชาติ และเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ เช่นเดียวกับครอบครัวสมิทธ์ที่ได้ริเริ่มการขายสตรอเบอรรี่ปลูกเอง หน่อไม้ฝรั่ง ฟังทอง และมันฝรั่ง ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพของผลผลิต และความสดใหม่ เพื่อสานต่อแนวคิดเรื่อง “Food miles” และ “The customer is king” นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด เพื่อการอนุรักษ์ดินและสภาพแวดล้อมด้วย อ่านต่อ

คนญี่ปุ่นมีความซื่อสัตย์และมีมารยาท สังเกตได้จากเวลาเดินทาง การเข้าคิว การทักทายด้วยมารยาทของคนญี่ปุ่น แม้จะมีจุดอ่อนเรื่องภาษาต่างประเทศ แต่ก็ไม่มีช่องว่างทางการสื่อสาร รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวแก่ชาวต่างประเทศด้วย ซึ่งเขาได้วางโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการเดินทางโดยพาหนะในระบบรางไว้อย่างครบวงจร คนญี่ปุ่นจึงกล่าวได้ว่า มีความเยี่ยมยอดในการบริการไม่มีใครเทียบได้ อ่านต่อ

การจะเป็นร้านค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องลงทุนในทางที่เหมาะสม อย่างช่องทางจัดจำหน่าย ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสภาวะ การลงทุนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยในการทำงานจัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น การหาส่วนแบ่งตลาด ที่ต้องหา Target ลูกค้าให้เจอ เรื่องการจัด Shelf ให้น่าสนใจ โดยต้องวางตรง Golden Line ซึ่งจะอยู่ตรงกลาง รวมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเราด้วย    อ่านต่อ