นวัตกรรม
PDCA เป็นการเน้นการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ หรือเรียกอีกอย่างว่า “Deming Cycle” ซึ่ง PDCA ประกอบด้วย Plan (การวางแผน) Do (การปฏิบัติตามแผน) Check (การตรวจสอบ) และAct (การจัดทำมาตรฐานใหม่) ดังนั้น การวางแผนที่ดี และเหมาะสม เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และมักมีโอกาสบรรลุเป้าหมายนำไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ยังทำให้รับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินงานด้วย จึงทำให้ทำงานง่ายและได้ผลลัพธ์ที่ดี อ่านต่อ
การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมมีฐานคิดมาจากชุดความรู้ การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรพึ่งพาตนเอง หลักและวิธีการสหกรณ์ แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยจรรโลงสังคมโดยใช้กลไกของสถาบันเกษตรกร ผ่านเสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา 3 มิติ ประกอบด้วย เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาในการสร้างผู้นำเชิงคุณค่า ในการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร และในการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า อ่านต่อ

จากกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาเกษตรกรประเทศไทยที่ยั่งยืน มีการมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้เกิดความรู้และทักษะความสามารถในการจัดการตนเอง การบริหารการจัดการการผลิตในไร่นาของตน ตลอดห่วงโซ่การผลิต ลดภาระการพึ่งพาจากภาครัฐ การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยเน้นแนวทางการมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนแนวคิดมาพัฒนาที่คนมากกว่างาน สร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวม รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปยังผู้อื่นได้ อ่านต่อ

แนวคิดและกระบวนการทำงานในการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าของชุดโครงการ และนำมาประยุกต์กับแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานเชิงบูรณาการ 3 ขั้นตอน คือ การวางกรอบทิศทางของเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการประชุมระดมความคิด เทคนิคเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม และการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ การขับเคลื่อนแผนงานของภาคีเครือข่าย และคุณค่าที่เกิดจากการผนึกกำลังระหว่างพันธมิตรธุรกิจในการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ อ่านต่อ

เป็นที่คาดเดาว่าในอนาคตสถานการณ์การขาดแคลนอาหารของโลกจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของไทยในการก้าวขึ้นเป็นครัวของโลก แต่การจะเป็นผู้นำด้านอาหารของโลกนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพและอนามัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อถือ ดังนั้น ความสำคัญเร่งด่วนของการที่จะก้าวเป็นครัวโลก จึงควรให้ความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินค้าอย่างมีประสิทธิผล อ่านต่อ
ปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจใหม่ มีความซับซ้อน และเชื่อมโยงกันมากขึ้น เนื่องจากนโยบายการค้าเสรี การรวมกลุ่มการค้าในภูมิภาคต่าง ๆ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การแข่งขันทางการค้าทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเข้าสู่รูปแบบของความร่วมมือของธุรกิจต่าง ๆ ภายใต้โซ่อุปทาน มาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน และการบรรลุเป้าหมายธุรกิจอย่างยั่งยืน อ่านต่อ
จากแนวคิดบนพื้นฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ คือ การทำมากๆ ใช้ที่ดินมากๆ จะได้ผลผลิตมากๆ แต่เบื้องหลังความสำเร็จ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในภาพรวมยังคงเป็นชนชั้นล่างของสังคม ความรู้ของเกษตรกรยังคงเป็นความรู้แบบพึ่งพิงธรรมชาติ ทำให้ก้าวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเสรี จึงทำให้เกษตรกรยิ่งทำยิ่งจน วิธีแก้ปัญหาก็คือ ต้องสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรรุ่นใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Smart Officer) เป็นกลไกสำคัญ อ่านต่อ
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ได้ถูกนำไปกำหนดเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 อันได้แก่ มิติด้านอุดมการณ์/คุณค่า ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกพึ่งพาร่วมมือกัน มิติด้านกระบวนทัศน์ เป็นผู้ที่มีความคิดที่จะริเริ่ม ทำงานเป็นระบบ และมององค์รวม มิติด้านหลักการ เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร และมิติด้านแนวปฏิบัติที่ดี เป็นผู้ที่ยึดมั่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และทำตามระเบียบแบบแผน อ่านต่อ
สหกรณ์ต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อการนำประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน รวมถึงต้องนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการดำรงอยู่ได้ของธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทานของสหกรณ์ มี 2 โมเดล แบบดั้งเดิม ซึ่งสหกรณ์เป็นตัวกลางในการรวบรวม จำหน่าย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดคุณค่ามากนัก และโมเดลธุรกิจแนวใหม่ ซึ่งมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อ่านต่อ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีแผนการเชื่อมโยงอุปทานการค้าเพื่อรองรับการพัฒนาโลจิสติกส์ในอาเซียน โดยมีการเชื่อมโยงถนนสายต่างๆ ในประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ซึ่งทุกวันนี้การดำเนินงานในรูปแบบพันธมิตรจะดีกว่าการเข้าไปเดี่ยวๆ เนื่องจากต้นทุนจะถูกลง รวมถึงการรวมกลุ่มประเทศ จะทำให้มีความแข็งแรงและได้เปรียบ ตลอดจนการมีอำนาจในการต่อรองที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้โลจิสติกส์มีความเข้มแข็งที่มากมายทีเดียว อ่านต่อ
หากสมาชิกไม่เข้าใจสถานภาพและบทบาทของ “สหกรณ์” ที่แท้จริงแล้ว ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม สหกรณ์เป็นนวัตกรรมขององค์การธุรกิจที่มุ่งเน้นการนำคุณค่าผ่านกระบวนการบริหารจัดการ ผ่านกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของคน 3 ฝ่าย ได้แก่ สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องมองความเชื่อมโยงกันระหว่างการเงินของสมาชิก สหกรณ์ และประเทศ เพื่อนำประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน อ่านต่อ
คนจำนวนไม่น้อยเลยที่เห็นความสำคัญของอาหารที่เป็นอันตรราย ดังนั้น 2 ทศวรรษที่ผ่านมาจึงมี Farmer’s Market หรือ ตลาดเกษตรกรเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก สิ่งที่ทำให้ตลาดนี้แตกต่างออกไป คือ การที่เกษตรกรและผู้บริโภคมีโอกาสซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยตรง จึงสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภคและเกษตรกร จะเห็นได้ว่าตลาดดังกล่าวสามารถใช้เป็นกลไกในการรณรงค์ให้คนในชุมชนมาจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ในชุมชน ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน อ่านต่อ