การเงิน
จากกรณีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดมิให้นำมูลค่ำหุ้นของสมำชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์มำหักออก ก่อนประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กำรกันสำรองหนี้สูญ) นั้น อ่านต่อ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ชสอ. สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์" เพื่อประเมินสถานการณ์ให้เห็นโอกาส อุปสรรคจุดแข็งและจุดอ่อน อ่านต่อ
เรื่องเล่ากรณีศึกษา กลยุทธการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกของผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้างหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการปลดหนี้และเพิ่มจิตสำนึกในการออมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก อ่านต่อ
ในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาสถาบันการเงินขนาดจิ๋วหรือไมโครไฟแนนซ์ได้รับการศึกษาและกล่าวขานมากขึ้นๆในฐานะโมเดล “ธุรกิจเพื่อสังคม”ที่ช่วยผู้มีรายได้น้อย  โดยเฉพาะในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่สถาบันการเงินกระแสหลักไม่ยอมให้บริการ นำเงินกู้ขนาดจิ๋วไปทำกิจการขนาดจิ๋วเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต รวมทั้งช่วยสร้างวินัยในการออมเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยเฉพาะในวัยชราที่จะมีราได้น้อยมากหรือไม่มีเลย และมีแนวโน้มว่าจะต้องพึ่งตนเองมากขึ้นเรื่อยๆในยุตที่พึ่งพาลูกเต้าไม่ค่อยได้ อ่านต่อ
อินเดียเป็นดินแดนของพระราม พระกฤษณะ พระพุทธเจ้า พระมหาวีระ และคานธี ซึ่งทุกท่านมีคำสอนที่เหมือนกันคือ ทำเพื่อคนจน ทำเพื่อทุกคนที่ต้องการคุณ และทำเพื่อสร้างโลกนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานา มีกิจกรรมทางธุรกิจของสหกรณ์มีหลายอย่าง แต่ธุรกิจหลักคือเงินกู้เพื่อโกดังสินค้า เงินกู้เพื่อซื้อทอง เงินกู้เพื่ออุตสาหกรรม เงินทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานาเกิดขึ้นได้เพราะเทคโนโลยี สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทำการธนาคารเพื่อสังคม (Social Banking) คือ“เงินทองประชาชนจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน”อ่านต่อ
กลุ่ม RABOBANK เป็นสถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ AAA ของสถาบันการเงินระดับนานาชาติ มีการดำเนินงานที่ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานและหลักการสหกรณ์ เป็นผู้นำการตลาดในประเทศเนเธอร์แลนด์และระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเกษตร โดยมีการพัฒนาการมาจากกลุ่มสหกรร์ในท้องถิ่นที่ริเริ่มตั้งงแต่ 110 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ความเชื่อว่า “การธนาคารจะช่วยให้คุณดีขึ้นจากการได้รับโอกาส”ิ อ่านต่อ
ขบวนการสหกรณ์ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนร่วมช่วยสร้างพลังในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการออมภาคประชาชน การเอื้ออาทร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคง แน่นอนว่าการบริหารที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ถือเป็นหนึ่งสหกรณ์ที่มอบสวัสดิการแก่คนกฟผ. มีวัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสำคัญ ดังสโลแกน “รักองค์กร มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” อ่านต่อ
บนความเชื่อมั่นและบทเรียนที่พิสูจน์เห็นว่าสหกรณ์และเครือข่ายที่มีการดำเนินอย่างรอบคอบ สามารถนำพาให้สมาชิกและชุมชนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ด้านการเงินได้ดีกว่าสถาบันการเงินที่ได้ลงทุนในตราสารการเงินที่มีโครงสร้างซับซ้อนซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักและเกิดความล้มเหลวอย่างมากมาย การจัดการด้านการเงินสหกรณ์นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพแก่ระบบการเงินสหกรณ์เพื่อคุ้มครองผู้ฝากเงินและการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกและชุมชน อ่านต่อ

ที่ผ่านมามีคนพูดกันมากเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งทุนที่จะสนับสนุนเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ว่าจะมีหนทางอย่างไรจึงจะสามารถช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีปัจจัยในการนำไปใช้ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้มีชีวิตที่ดี ซึ่งถ้ามองทบทวนถึงนโยบายรัฐและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนแล้ว เราจะเห็นผลงานที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเหมือนกัน ในมิติของรัฐคิดว่าจะทำอย่างไรให้เม็ดเงินไปป้อนให้แก่คนยากจนหรือกลุ่มเกษตรกร ในอีกมิติหนึ่งเกิดจากการริเริ่มการออมเงินของปัจเจกบุคคลตามอัตภาพ มีเมื่อไหร่ออมเมื่อนั้นอ่านต่อ

“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แห่งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 ชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา” ด้วยสมาชิกจำนวน 13 คน และมีเงินทุนเพียง 360 บาท จากการดำเนินงานมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่แพร่หลายจนได้รับการรับรองการเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ในปัจจุบัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม” อ่านต่อ
มีผู้ปรารภว่าความต้องการทางการเงินของสหกรณ์นั้น มักจะมีความต้องการเงินในระยะยาว และนับวันก็มีแต่จะยืดเวลาให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะสหกรณ์นั้นมให้เงินกู้แก่สมาชิกในระยะยาวทั้งสิ้น และระยะเวลาก็มักจะยาวนานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จนกระทั่งเงินกุ้สามัญของบางสหกรณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปีก็มี ด้วยเหตุนี้ความเชื่อในเรื่องสหกรณ์มักจะต้องการเงินกู้ในระยะยาวทั้งสิ้นจึงปรากฎตลอดมา อ่านต่อ
สหกรณ์การเงินมักเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ออมทรัพย์และสินเชื่อ หรือธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินงานของสหกรณ์การเงินไม่ได้ขับเคลื่อนโดยกำไรเท่านั้น แต่จะเป็นไปเพื่อคุณค่าและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายมากกว่าธนาคารที่เป็นเจ้าของโดยนักลงทุนเพียงอย่างเดียว วิกฤติทางการเงินในปัจจุบันได้นำไปสู่การตระหนักถึงบทบาทของสถาบันการเงินทางเลือกมากขึ้น สหกรณ์การเงินเป็นหนึ่งในสหกรณ์ต่างๆที่สามารถผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาและสามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์กรของตนเป็นส่วนที่มั่นคงของเครือข่ายสหกรณ์ อ่านต่อ
บทสรุปผลการประชุมหารือหลักเกณฑ์กำกับความเสี่ยงด้านเครดิตเกี่ยวกับการให้สหกรณ์นำเงินไปฝากหรือลงทุนตามมาตรา  62(7)     พรบ 2542 ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์เมื่อ  วันที่ 31 มค 61 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์    โดย สอ.ขนาดใหญ่ 12 แห่ง      ชสอ และ ชสค เข้าร่วมการประชุม อ่านต่อ

กลุ่ม OP-Pohjola Group ประกอบด้วยธนาคารสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอิสระประมาณ 200 แห่ง ซึ่งเป็นเจ้าของ OP-Pohjola Group Central Cooperative รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ การดาเนินงานของกลุ่มเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ คือการร่วมมือและแบ่งปันความสาเร็จกับทุกคน โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมความเจริญอย่างยั่งยืน ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกที่เป็นเจ้าของ ลูกค้า และภูมิภาคที่มีการดาเนินงานอยู่ แนวทางการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ยึดถือมาอย่างยาวนานทาให้ธุรกิจของเราดาเนินงานมาได้อย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาบริการและสินค้าเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อ่านต่อ