ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่นำร่องเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน
   • เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย และเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″ ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″ ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาทิ คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล ผอ.รัชนี วิชชุลดา ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้เชี่ยวชาญสุภชาดา เจียรนัยกูล คุณสิริวิชญ์ ไพศาสตร์คุณงามพิศ จิตรพรหมพันธุ์ และอ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมประชุมและได้แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติครั้งที่ 1/2564 โดยมี คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″ ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปฐมนิเทศโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20″ และบรรยายในหัวข้อ “รู้ทันสถานการณ์เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2
   • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Conference และระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 125 คน
   • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตรกรรมการมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 โดยมี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เป็นประธานหลักสูตร พร้อมด้วยรองผู้จัดการใหญ่ และทีมงานสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี มีผู้อบรมจำนวน 47 คน
   • วันที่ 11 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
   • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 ทีมวิจัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์” ภายใต้โครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งหอยแครงโดยการมีส่วนร่วมของคนในตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด” ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 26 คน
   • เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อดูแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์หอยแครง จำนวน 200 ไร่
   • เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเตรียมข้อมูลการจดทะเบียนกลุ่มและการเลือกคณะกรรมการดำเนินการกลุ่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด
   • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หน่วยส่งเสริม TRP4 และนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรนาปีบ้านพนมนาง” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ สถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
   • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ปรึกษาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทีมงาน ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขในอนาคต เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการเตรียมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ Conference และระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 125 คน
   • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร (นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์) ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อหารือและขอความอนุเคราะห์บทความเกี่ยวกับสหกรณ์ พร้อมทั้งถือโอกาสอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อประชุมวางแผนการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 77 จังหวัดด้วยระบบออนไลน์ พร้อมทั้งนำเสนอร่างโครงการอบรม ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์