ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

  • เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ดร.เมธาวี เพียรภักดี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและทีมวิจัย ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการดำเนินการโครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด ด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีเกษตรกร นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม 47 คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมล้งโชคณัฐสิณี
  • เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว” ให้กับเกษตรกรตำบลสายห้วยแก้ว ณ โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นำโดย ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคณะ ได้มีการประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย คุณปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการความร่วมมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย คุณปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และทีมงาน ร่วมประชุมโครงการ “การเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดอนมะโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด ด้วยแพลฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดที่ยั่งยืน” เพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ผ่านระบบ ZOOM Meeting
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย คุณปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และทีมงาน ร่วมประชุมโครงการ “การเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดอนมะโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด ด้วยแพลฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดที่ยั่งยืน” เพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ผ่านระบบ ZOOM Meeting
  • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กรรมการประจำสถาบันฯ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าร่วม 14 คน
  • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กรรมการประจำสถาบันฯ ได้รับเชิญจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 พื้นที่ ได้แก่ ราชบุรี, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และนราธิวาส และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หลักการงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 744 คน
  • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และคุณเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร บรรยายในหัวข้อ “การจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้อง EC5313 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มก.
  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คุณสิรวิชญ์ ไพศาสตร์: ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คุณภัทราภรณ์ บุตะเขียว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คุณนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คุณปิยดา วัฒนะธรรมศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานการบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
  • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บรรยายในหัวข้อ “หลักการ-แนวทางการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ” และ หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
  • วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นำโดยคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา และ ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษ์ฐ์ ลิ้มสมบุญชัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นประธานกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์