QR Code E-Magazine Vol.34

   ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • ดร.ธนภัท แสงอรุณ นักวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ภายใต้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นผู้แทนนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “PROMOTING RICE VALUE ADDITION THROUGH INCLUSIVE BUSINESS MODEL” ในที่ประชุม International Seminar on Promoting Rice Farmers' Market through value-adding Activities เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์บรรยายในหัวข้อ “การจัดการนาแปลงใหญ่” ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) 2560 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ระยอง จังหวัดระยอง
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นำผลงานวิจัย "ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม" ถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยผู้อำนวยการฝ่าย 4 สกว. (รศ ดร.เรณู สุขารมณ์) ในนามหน่วยงานร่วมจัด รับพระราชทานโล่จากพระองค์ท่าน เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. นำผลงานวิจัย “การพัฒนาธุรกิจข้าว IBM” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสกว.ร่วมงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร 9 หน่วยงาน ได้แก่ สวก. สกว. มก. สวทช. วช. มูลนิธิข้าวไทย กรมการข้าว ธ.ก.ส. และอาชีวศึกษาร่วมแถลงข่าว
   • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย นำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
   • วันที่ 2 เม.ย.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ เพื่อให้สอดรับกับการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการนำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบอาทิ e-Wallet หรือQR Payment หรือMember Card ต่างๆ นั้นถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะพัฒนาสหกรณ์ไปในรูปแบบที่ทันสมัย
   • วันที่ 3 เมษายน 2561 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัยลงพื้นที่ประชุมสรุปบทเรียนกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
   • เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสถาบันคลังสมองของชาติเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ ครั้งที่ 5 ณ ห้องจามจุรี2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
   • http://www.cai.ku.ac.th/fol/index.php?album=24-3-61_19
   • รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาทผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวปิดโครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เรียนเชิญคุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บรรยายหัวข้อ "ข้อจำกัดและจุดอ่อนในระบบสอ.และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่มีเงินเหลือและสหกรณ์ขาดเงิน ให้กับผู้อบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19 ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19 และบรรยายในหัวข้อ "ความท้าทายของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย"
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดอบรม หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และทีมวิจัยลงพื้นที่ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการวิจัย IBM ณ วิสหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์นำคณะผู้บริหาร สกว. ผู้ทน สศก. และทีวีบูรพาร่วมถอดบทเรียนและดูงานเครือข่ายวิสหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561