ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานชุดโปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อผู้อำนวยการสกสว. (TRP4) ผ่านระบบ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 38 คน
   • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ และทีมงานร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครื่องมือประเมินผลลัพธ์งานวิจัย” ร่วมกับนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 12 คน
   • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน
   • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางปรับปรุงเครื่องมือการส่งเสริมการพัฒนาฯและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex มีผู้เข้าร่วม 40 คน
   • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ จำนวน 4 โครงการย่อย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 40 คน
   • เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประชุมหารือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4) ร่วมกับ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา คุณอิษฎ์ ปักกันต์ธร หัวหน้าทีมกลไกภูมิภาคและนักวิจัยรวม 16 คน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
   • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคกลาง ตะวันตก” และให้ความรู้เรื่อง “Business Model Canvas และ GROW Model” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วม 24 คน
   • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์
   • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 309 คน
   • เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคกร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting กับผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อประเมินผลและขอข้อคิดเห็นในการลงพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
   • เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่นำร่องเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน
   • เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย และเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″ ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″ ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาทิ คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล ผอ.รัชนี วิชชุลดา ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้เชี่ยวชาญสุภชาดา เจียรนัยกูล คุณสิริวิชญ์ ไพศาสตร์คุณงามพิศ จิตรพรหมพันธุ์ และอ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมประชุมและได้แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติครั้งที่ 1/2564 โดยมี คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″ ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปฐมนิเทศโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20″ และบรรยายในหัวข้อ “รู้ทันสถานการณ์เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์