ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร (นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์) ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อหารือและขอความอนุเคราะห์บทความเกี่ยวกับสหกรณ์ พร้อมทั้งถือโอกาสอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อประชุมวางแผนการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 77 จังหวัดด้วยระบบออนไลน์ พร้อมทั้งนำเสนอร่างโครงการอบรม ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยในวิสาหกิจชุมชนพร้อมทั้งถือโอกาสอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม อาทิ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ คุณลดาวัลย์ คำภา รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับโล่เชิดชูประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
   • วันที่ 16 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากประธานคณะทำงานโครงการเกษตร & เกษตร ประชุมหารือการกำหนดมาตรฐานที่เป็นเครื่องมือการประเมินศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยได้นำเสนอชุดความรู้แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
   • วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
   • วันที่ 11 ธันวาคม 2563 หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” วิถีชีวิตใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายร่วมจัดบู๊ท 150 ราย มีผู้เข้าร่วมตลอดงานกว่าหมื่นคน
   • เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในฐานะที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับโล่เชิดชูประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ เป็นผู้นำที่มีคุณค่าต่อการสหกรณ์ มีกระบวนทัศน์ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองการณ์ไกล และมีหลักการดำเนินงานมีผลงานเชิงประจักษ์ในการผลักดันที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้มีแนวปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์เป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
   • วันที่ 8 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมหน่วยส่งเสริม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมวิจัยในพื้นที่ดูงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนายม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
   • เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยแนวคิดการมุ่งเน้นความมั่นคงทางอาหารการเกษตรกรรมยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม และโครงการย่อย 4 โครงการ ณ ห้องประชุม M1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
   • วันที่ 4 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วน โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร และนักวิชาการชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาในการนำตัวแบบงานวิจัยไปใช้ในการดำเนินการวิจัยในวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในฐานะหัวหน้าโครงการหน่วยส่งเสริมฯ ให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินการโครงการวิจัยในช่วง 6 เดือนสุดท้ายแก่ทีมวิจัยกาญจนบุรี ณ ห้องฟ้ามุ่ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
   • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: บทเรียนจากพื้นที่” ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที 17 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมหน่วยส่งเสริมช่วยแนะนำในฐานะทีมหน่วยส่งเสริม จัดทำรายงานขั้นสุดท้ายและเครื่องมือวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ตามที่เขียนไว้ในproposal แก่ทีมวิจัยการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี