วารสารฅนสหกรณ์ฉบับที่ 34


   ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม FVC Seminar on "Marketing of Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN" ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) มาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • การประชุมนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่แก่ฝ่ายชุมชนและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • พิธีปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) มาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • ผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหัวข้อ Business Development Planning ให้กับโครงการอบรม "ICA-Japan Training Course "Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperative" เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ CLT Training Center สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯและทีมงานวิจัยเข้าเยี่ยมชมตลาดเกษตรกร Farmer's Market โรงงานบรรจุกล้วยหอมทอง แปรรูปกล้วยหอมและสวนปลูกกล้วยเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560 ณ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯและทีมงานวิจัยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น "โครงการผลิตกล้วยหอมทอง"ที่สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
   • นักศึกษานานาชาติ หลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต Master of Rural Development Management MRDM มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand : Business Consultation Meeting between Thai Government and Grow Asia เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) มาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • นางสาวสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) มาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) ร่วมกับคุณวินัย เมฆดำ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน