ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.และคณะ พร้อมด้วยรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการ ชสค. และดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เข้าร่วมชี้แจงร่างกฎกระทรวงตามที่ได้หารือในครั้งที่ผ่านมาต่อผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
   • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาขอความเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 และร่วมหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อ.ชาณาณินฐ์ สัจจชยพันธ์ และน.ส.สายสุดา ศรีอุไรลงพื้นที่ดูการเพาะเลี้ยงหอยแครงนำโดยคุณไพบูลย์ แพวิเศษ ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงหอย(อ่าวท่าฉาง)ณ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
   • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากหัวหน้าโครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน” เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การวางแผนสู่เป้าหมายอนาคตร่วมกัน” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
   • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือขอภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี” ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
   • วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นำโดยพลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการ ชสค. เข้าร่วมยื่นหนังสือขอเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ และชี้แจงร่างกฎกระทรวง ตามที่ ครม.อนุมัติหลักการ จำนวน 5 ฉบับ ต่อ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
   • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการวิจัย “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล” และโครงการวิจัย “การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูลและพัทลุง” ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมงานแถลงข่าวงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล
   • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.ประสงค์ ตันติชัย และ รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี เข้าพบผู้อำนวนการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำแนะนำการขับเคลื่อนโครงการวิจัยในระยะ 6 เดือนที่สาม ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมงานประชุมร่วมกับดร.เมธาวี เพียรภักดี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อหารือการต่อยอดผลิตภัณฑ์มันม่วงวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเสือและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชมคนนาสวน ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานสสท.เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอปรึกษาการนำตัวแบบการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าไปใช้ในการคัดเลือกรางวัลให้กับขบวนการสหกรณ์ภายใต้การดำเนินการของสสท. ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รองผู้จัดการใหญ่ชสอ. และทีมงานเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรอบรม ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2” โดยมี คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ คุณลดาวัลย์ คำภา และผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนำ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ พญาไท กทม.
   • เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชการด้านสหกรณ์ ร่วมเวทีเสวนา “งานวิจัยเชิงระบบเพื่อการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.” ณ ห้องประชุม Aster 2-3 ชั้น 14 โรงแรม St. Regis ราชดำริ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมหน่วยส่งเสริม TRP4 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับผู้บริหารและทีมงานสภาพัฒน์ ณ ห้อง 531 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมเวที 21 ราย
   • เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หน่วยส่งเสริม TRP4 และนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตข้าวอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาท่ามะขาม” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมเวที 23 ราย
   • วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คุณราศรี รุ่งมณี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์