QR Code E-Magazine Vol.34

   ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • ผู้อำนวยการสถาบันเข้าร่วมการประชุมทิศทางโจทย์วิจัยยกระดับประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 /2561 งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ SRI 4: การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน (Inequality Reduction and Poverty Reduction) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว. SM Tower สนามเป้า กรุงเทพฯ
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมวิจัยลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชมเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนเพื่อประชุมการจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปและธุรกิจข้าวพร้อมสัมภาษณ์เกษตรกรเพื่อรวบรวมข้อมูลการทำนา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิเมลล่อน ผักสลัด กวางตุ้ง เต้าหู้ ถั่วงอก น้ำหมักมูลใส้เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีอบรม แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ธรรมาภิบาล : เครื่องมือ และมาตรการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าอบรม 24 ท่าน ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิ เมล่อน ต้นอ่อนทานตะวัน กรีนโอ๊ค ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การปรับตัวของสหกรณ์ไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0" ซึ่งจัดขึ้นโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิเมลล่อน ผักสลัด กวางตุ้ง เต้าหู้ ถั่วงอก น้ำหมักมูลใส้เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และทีมวิจัย ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อจัดเวทีเตรียมการเข้ารับการตรวจประเมินข้าว GAP แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
   • เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้บันทึกเทปเผยแพร่ผลงานวิจัย "จากสหกรณ์สู่ทฤษฏีใหม่ ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน ในรายการ Hardcore ข่าว ทางช่อง ททบ.5 ซึงจะออกอากาศในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 18.20 น.
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเกียรติจากคุณจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร เป็นวิทยากรบรรยายในเวทีอบรม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป สู่มาตรฐานสากล" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model) ให้กับเกษตกรกลุ่มวิสหกิจชุมชนเกษตรอินทรรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมจัดแถลงผลการวิจัยเรื่อง “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา” ที่ก่อให้เกิด "ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน" สามารถสร้างพื้นที่เศรษฐกิจแนวใหม่ ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรม ภายใต้ชื่องาน "ร่วมวิจัยถวายพระองค์" เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สยามสมาคม
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิเมลล่อน ผักสลัด กวางตุ้ง เต้าหู้ ถั่วงอก น้ำหมักมูลใส้เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นการจัดเวทีการจัดการความรู้ KM เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ประจำปี 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์มุมมองใหม่ ๆ ในประเดนวิจัย "Future Research/Research for the future" และหารือในประเด็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโลตัสโรงแรมรามา กาเด้นส์ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนาระดมความคิดเห็น “จะสานต่อโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ให้ยั่งยืนได้อย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และบู๊ทต่าง ๆ จากเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมกว่า 70 องค์กร ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมเตรียมการจัดทำรายงานความก้าวหน้า Progress Report โครงการ โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model) ร่วมกับ ดร.ธนภัท แสงอรุณ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมหารือการดำเนินการโครงการวิจัยกับผู้บริหาร บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิ เมล่อน ต้นอ่อนทานตะวัน กรีนโอ๊ค ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.