QR Code E-Magazine Vol.34

   ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมวางแผนโครงการหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูงร่วมกับคุณสมศักดิ์ ภัทรวนาคุปต์ ผู้อำนวยการพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ธนภัท แสงอรุณ พร้อมด้วยทีมวิจัยประชุมหารือร่วมกับประธานและผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สำหรับแผนวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) มาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจได้เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ร้านปฐม ซอยทองหล่อ 23
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมหารือและวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ไทย และแนวทางการแก้ปัญหา การดำเนินการโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับทีมงานสำนักงานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจโนนค้อทุ่ง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญจาก MAFF, IDACA, JA-Zenchu, Asean secretariat ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Formation of FVC and groups of small scale farmers in Thailand" ในเวทีประชุม FVC Seminar on "Marketing of Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN" ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
   • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ศึกษาดูงาน Local Wholesale Market, JA Zen-Noh Chiba Vegetable Collection Center, JA Tomisatoshi และ SEVEN FARM Tomisato เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) มาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • การประชุมนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่แก่ฝ่ายชุมชนและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • พิธีปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) มาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน