ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานพิจารณากรอบแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ฝ.101 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องการอนุมัติหลักสูตรการเงินฯ, ประกาศคพช.เรื่องการลงทุน และการของถอนหุ้น/ขายหุ้นคืนสหกรณ์ของสมาชิกเกษียณอายุ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์แก่คณะกรรมการฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมใหญ่ชสอ. ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
   • เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เผยแพร่ชุดความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อการเตรียมการสู่การเป็น Smart Farmers ผ่านระบบออนไลน์
   • เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา
   • เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมงานร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง “ชุดความรู้ & นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา” และร่วมออกแบบการพัฒนางานวิจัยด้วย Value Chain และ Business Model Canvas ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคณะร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เกี่ยวกับการใช้ที่ดินว่างเปล่าย่านอ่อนนุชและศรีนครินทร์ ให้เกิดคุณค่าแก่สังคม โดย ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์
   • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบออนไลน์
   • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยเข้าร่วมประชุม “กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4)” พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานในระยะต่อไปผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการเข้าร่วมจำนวน 32 ราย
   • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าทีมวิจัยกลไกกลาง ทีมกลไกพื้นที่ และทีมวิจัยภาคกลาง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “วิสัยทัศน์การพัฒนา TRP4, ชุดความรู้ & นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และแผนงานความร่วมมือระหว่างทีมกลไกกลางและทีมวิจัย”และหนุนเสริมชุดความรู้เรื่อง “Learning Ecosystem & Design และ Value Chain & Business Model Canvas” ผ่านระบบออนไลน์
   • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์
   • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการสหกรณ์เพื่อพิจารณากลั่นกรองทางด้านวิชาการสหกรณ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดอบรมทางด้านอาชีพให้กับเครือข่ายสมาชิก ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
   • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวคิดการจัดทำหน่วยประสานการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน