ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กรรมการประจำสถาบันฯ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าร่วม 14 คน
   • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กรรมการประจำสถาบันฯ ได้รับเชิญจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 พื้นที่ ได้แก่ ราชบุรี, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และนราธิวาส และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หลักการงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 744 คน
   • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และคุณเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร บรรยายในหัวข้อ “การจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้อง EC5313 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มก.
   • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คุณสิรวิชญ์ ไพศาสตร์: ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คุณภัทราภรณ์ บุตะเขียว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คุณนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คุณปิยดา วัฒนะธรรมศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานการบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บรรยายในหัวข้อ “หลักการ-แนวทางการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ” และ หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ
   • วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นำโดยคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา และ ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษ์ฐ์ ลิ้มสมบุญชัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นประธานกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
   • เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม อาทิ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา คุณลดาวัลย์ คำภา รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร และรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกองวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team มีผู้เข้าร่วม 14 คน
   • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินการการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team มีผู้เข้าร่วม 14 คน
   • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในเวทีประชุมสรุปผลการดำเนินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 12 จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team มีผู้เข้าร่วม 31 คน
   • วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 24 คน