QR Code E-Magazine Vol.34

   ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • บรรยากาศในช่วงพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • พิธีปัจฉิมนิเทศและทดสอบความรู้ Post-Test โครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้โครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เวทีการนำเสนอ : โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน เกื้อหนุนเกษตรกร นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 อาทิ มะนาว ต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วงอก ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-14.00 น.
   • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจาก อ.สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์และข้อพึงระวังสำหรับผู้บริหารระดับสูง” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนภัท แสงอรุณ บรรยายในหัวข้อ “ภาคการเกษตรไทยกับโอกาสในประชาคมอาเซียน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจาก 3 ผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ผชช.กัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผชช.สุพิทยา พุกจินดาและ ผชช.ชัยวุฒิ มันฑะนานนท์ บรรยายในหัวข้อ “ถ่ายโอนความรู้ Smart Officers” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจาก คุณวิชา มหาคุญ บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดทฤษฎีและกฏหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท,ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, คุณวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์, คุณสมศักด์ ภัทรวนาคุปต์ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บรรยายในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทผู้นำองค์กรสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสหกรณ์” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจากผศ.สุชิน ปลีหะจินดา บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสหกรณ์” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน "ทิศทางการค้า และโอกาสในการส่งออกสินค้าชายแดน" ณ สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จ.จันทบุรี
   • เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
   • เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะผู้อบรม โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เดินทางไปฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด จังหวัดจันทบุรี
   • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เดินทางไปฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า วิทยาลัยพยาบาล