ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีม “เท่นอกกรอบ… ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล” โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สวนสามพราน จ. นครปฐม
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการธงฟ้าประชารัฐ กับหัวหน้ากลุ่มงานและทีมงานการจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักการจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า ชั้น 5 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
   • ทีมจัดทำหนังสือสกว.ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอสัมภาษณ์ข้อมูลตัวแบบผลลัพธ์การวิจัยในการการจัดทำหนังสือสังเคราะหฺ์ถอดบทเรียนจากงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทึ่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • ผู้อำนวยการได้รับเชิญจากสกว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัย เมื่อวันทึ่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หัองประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนา
   • วันที่19พย.2561ทีมงานวิจัยข้าวไอบีเอ็มพร้อมทีมตรวจประเมินข้าวGAP ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวราชบุรี ลงตรวจแปลงข้าวของกลุ่มสมาชิก ที่บ้านหาดและโรงเข้ ซึ่งการตรวจแปลงผ่านการประเมิน แต่ต้องมีการ ปรับปรุงการจดบันทึกตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยก่อนลงแปลงทางทีมงานสกก.บ้านลาดได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการนัดหมายรวบรวมข้าวในราคาตามข้อตกลง ตันละ10,000 ณความชื้น15%34กรัม
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ ชุด “การบริหารจัดการงานวิจัย สกว.” ในฐานะ1 ในผู้เขียน 11 ราย ภายใต้เรื่อง “การพัฒนาระบบสหกรณ์สู่การค้าที่เป็นธรรม” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสกว. นำเสนอ “แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที TRF Forum) เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์และการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม” เพื่อนำข้อมูลสนับสนุนภารกิจของสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่าง พรบ.สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดฉางข้าวและเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน และการประกาศเจตนารมณ์ “อำเภอหัวตะพานเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง ต.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
   • ทีมจัดทำหนังสือสกว.ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อหารือการจัดทำหนังสือสังเคราะหฺ์ถอดบทเรียนจากงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทึ่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสกว.เพื่อประชุมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (TRP4) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาฐานข้อมูล ทบทวนทิศทาง เนื้อหา และกระบวนการในการขับเคลื่อน และร่วมออกแบบทิศทางและกระบวนการทำงานร่วมกันของชุดโปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจัดประชุมเชืงปฏิบัติการ "รู้เท่าทันเพื่อสร้างเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า” โดยมีรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทเป็นวิทยากร มีสมาชิกสหกรณ์เครดตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง จำนวน 150 คนร่วมร่วมประชุม ท้ายสุดได้ร่วมกันกำหนดปณิธานร่วม”มุ่งการออม ประหยัด มัธยัสถ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า” เมื่อ 7 ตุลาคม 2561 ณ สหกรณ์เครดตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง
   • สกว.ลงนามความร่วมมือเผยแพร่งานวิจัยกับThaiPBS เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ประเดิมด้วย ผลงานวิจัย ตามศาตร์พระราชา การพัฒนาพันธุ์สตอเบอรี่ของแม่คำปอง และงานชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ของรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทและคณะ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ThaiPBS
   • ทีมแกนนำวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่งเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายและแผนงานในปีต่อไป พร้อมทั้งขอปรึกษาเรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการดำเนินงานในอนาคคต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ระยะที่ 2 ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และทีมงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด เมื่อ 21 กันยายน 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท พร้อมด้วยคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ฝ่ายสื่อ สกว. และทีมงานร่วมถ่ายทำรายการวิจัยไทยพลัส ตอน การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจะออกอากาศในรายการตู้ปณ.ข่าว 3 ช่อง 28 และเพจรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3