ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสกว.เพื่อประชุมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (TRP4) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาฐานข้อมูล ทบทวนทิศทาง เนื้อหา และกระบวนการในการขับเคลื่อน และร่วมออกแบบทิศทางและกระบวนการทำงานร่วมกันของชุดโปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจัดประชุมเชืงปฏิบัติการ "รู้เท่าทันเพื่อสร้างเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า” โดยมีรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทเป็นวิทยากร มีสมาชิกสหกรณ์เครดตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง จำนวน 150 คนร่วมร่วมประชุม ท้ายสุดได้ร่วมกันกำหนดปณิธานร่วม”มุ่งการออม ประหยัด มัธยัสถ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า” เมื่อ 7 ตุลาคม 2561 ณ สหกรณ์เครดตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง
   • สกว.ลงนามความร่วมมือเผยแพร่งานวิจัยกับThaiPBS เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ประเดิมด้วย ผลงานวิจัย ตามศาตร์พระราชา การพัฒนาพันธุ์สตอเบอรี่ของแม่คำปอง และงานชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ของรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทและคณะ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ThaiPBS
   • ทีมแกนนำวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่งเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายและแผนงานในปีต่อไป พร้อมทั้งขอปรึกษาเรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการดำเนินงานในอนาคคต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ระยะที่ 2 ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และทีมงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด เมื่อ 21 กันยายน 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท พร้อมด้วยคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ฝ่ายสื่อ สกว. และทีมงานร่วมถ่ายทำรายการวิจัยไทยพลัส ตอน การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจะออกอากาศในรายการตู้ปณ.ข่าว 3 ช่อง 28 และเพจรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมงาน ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เมื่อ 17 กันยายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็น Keynote speaker ในเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 28th Asian Economic Symposium on “Social and Community Enterprises for Sustainable Development Goals” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม EC5205 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดเวทีการจัดการความรู้แก่ทีมวิจัย เรื่อง เทคนิคการเก็บข้อมูลต้นทุนผลตอบแทน การทำนา: ทำอย่างไรได้ข้อมูลครบถ้วนไม่ผิดพลาด อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการวางแผนความคุ้มค่าในการทำนาแก่ชาวนาด้วย เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมนำผลงานวิจัย “ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม” เผยแพร่ในงานนิทรรศการ Thailand Social Expo 2018 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสกว.เป็นวิทยากรร่วมเสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัยที่สามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้สำเร็จ” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการวิจัยโครงการวิจัย TRP2 “นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่การเกษตรสมัยใหม่” กับผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา) และดร.ง่ายงาม ประจวบวัน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยข้อสรุปการประชุม อ.ปัญญาและอ.ง่ายงาม สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการกับทางสกว. ภายใน 10 สิงหาคมนี้
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสกว.เพื่อร่วมประชุมพัฒนาโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย TRP2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสกว.เพื่อประชุมพัฒนาทิศทางและกลไกการทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • ดร.ธนภัท แสงอรุณ นักวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ภายใต้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นผู้แทนนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “PROMOTING RICE VALUE ADDITION THROUGH INCLUSIVE BUSINESS MODEL” ในที่ประชุม International Seminar on Promoting Rice Farmers' Market through value-adding Activities เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์บรรยายในหัวข้อ “การจัดการนาแปลงใหญ่” ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) 2560 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ระยอง จังหวัดระยอง
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นำผลงานวิจัย "ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม" ถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยผู้อำนวยการฝ่าย 4 สกว. (รศ ดร.เรณู สุขารมณ์) ในนามหน่วยงานร่วมจัด รับพระราชทานโล่จากพระองค์ท่าน เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์