ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ประธานและคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
   • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 6 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 Dr.Masahiro YAMAO จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา และ Ms. Michiko Amano นักวิจัยจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุน นำโดย รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีคิชฌกูฎโมเดล หนึ่งในผลลัพธ์ตัวแบบการวิจัยภายใต้ระบบนิเวศการเรียนรู้ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ และคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ) และทีมวิจัยลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวแบบ และศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM และร่วมถอดบทเรียนกับเกษตรกรสมาชิก IBM ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด นำโดยคุณศิริชัย จันทร์นาค และคุณสุพจน์ เทียนทอง ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด และการเตรียมการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) เป็นประธานในพิธี กำหนดจัดงานวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทีโอที
   • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจาก ThaiPBS ร่วมเสวนาในเวทีสาธารณะ “9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” การจัดการที่ดิน ในพื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของไทย ร่วมกับวิทยากรร่วมเสวนา อาทิ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ผศ.ดวงมณี เลาวกุล ม.ธรรมศาสตร์ รศ.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ณ ชุมชนบ้านคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนของไทย” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม EC3209 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาสอ.กฟผ.จก. ร่วมงานฉลอง 40 ปี สอ.กฟผ.(งานจัดระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬากำธนฯในงานภาคเช้ามีเวทีวิชาการและบู๊ทให้คำปรึกษาด้านการออมการลงทุน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน
   • เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน และในการนี้ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (คุณภภัสสร ศรีสวย) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบทุ่งทองให้ได้มาตรฐานอย.กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย TRP4 และขอข้อคิดความเห็นจากคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และSteering Committee ชุดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัย ได้ริเริ่มนำระบบนิเวศการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปใช้ในการพัฒนาขบวนสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ” และ หัวข้อ “รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน
   • กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 ในงานนี้คณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมทูลเกล้าถวายข้าว IBM และกล้วยกรอบทุ่งทองเป็นผลิตภัณฑ์การวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม” ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนของสกว.
   • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน และการวางแผนการดำเนินการในปีต่อไป ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความสำคัญและแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์“ ภายใต้โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์อย่างไรให้ได้มาตรฐานโคออป” เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย