ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมหน่วยส่งเสริม TRP4 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับผู้บริหารและทีมงานสภาพัฒน์ ณ ห้อง 531 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมเวที 21 ราย
   • เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หน่วยส่งเสริม TRP4 และนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตข้าวอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาท่ามะขาม” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมเวที 23 ราย
   • วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คุณราศรี รุ่งมณี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเวที “การจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ 21” ณ ห้องนนทรี 3 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อบรมเข้าร่วมเวทีจำนวน 22 ราย
   • เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมหน่วยส่งเสริม TRP4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ โรงเรียนบ้านนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมเวที 31 ราย
   • วันที่ 26 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเวที “ผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร?” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   • เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 ทีมวิจัยและกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการรวมกลุ่มชาวประมงเก็บหอยแครง และแนวทางการจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งหอยแครงโดยการมีส่วนร่วมของคนในตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด” ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 42 คน
   • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวางแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกร” ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม กรณีศึกษาผักและผลไม้ปลอดภัย ณ ห้องประชุมบ้านสวนแสงตะวัน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 41 คน
   • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยประชุมร่วมกับคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมหน่วยส่งเสริม TRP4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมเวที 24ราย
   • วันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ณ อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สำรวจตลาดเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรไทย เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้บูรณาการกับงานวิจัย TRP4 ณ เมืองทองธานี
   • วันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตะวันตก 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนเมือง และโครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมเวที 28 ราย