ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย TRP4 และขอข้อคิดความเห็นจากคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และSteering Committee ชุดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัย ได้ริเริ่มนำระบบนิเวศการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปใช้ในการพัฒนาขบวนสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ” และ หัวข้อ “รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน
   • กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 ในงานนี้คณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมทูลเกล้าถวายข้าว IBM และกล้วยกรอบทุ่งทองเป็นผลิตภัณฑ์การวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม” ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนของสกว.
   • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน และการวางแผนการดำเนินการในปีต่อไป ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความสำคัญและแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์“ ภายใต้โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์อย่างไรให้ได้มาตรฐานโคออป” เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมเฉลิมฉลองงานวันสหกรณ์สากล 2562 ภายใต้แคมเปญ “COOPS 4 DECENT WORK” No one must be left behind. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อ “รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน
   • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อเสนอแนวทางปิดช่องว่างเชิงนโยบายและนวัตกรรมนำการพัฒนาสหกรณ์” ในเวทีประชุม “ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรเพื่อ “พัฒนาบทบาทการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม” ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เครือข่ายกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และทีมงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรีบนรู้ฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 40 คนศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้ระบบนิเวศเรียนรู้” ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินงานของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน” ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “บริหารสหกรณ์อย่างไร ให้มีความมั่นคง ภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่” ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
   • เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประชุมสัมมนาสถาบันฯประจำปี 2562 เรื่อง “ยกระดับสมรรถนะบุคลากรเชิงบูรณาการ” และทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันฯ ณ บ้านอิ่มสุข หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี