ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นำโดยคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา และ ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษ์ฐ์ ลิ้มสมบุญชัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นประธานกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
   • เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม อาทิ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา คุณลดาวัลย์ คำภา รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร และรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกองวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team มีผู้เข้าร่วม 14 คน
   • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินการการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team มีผู้เข้าร่วม 14 คน
   • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในเวทีประชุมสรุปผลการดำเนินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 12 จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team มีผู้เข้าร่วม 31 คน
   • วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 24 คน
   • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย นำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2” โดยมี คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ คุณลดาวัลย์ คำภา และผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนำ และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 16 คน
   • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วม 21 คน
   • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนชาวสวนปาล์ม และโครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูลและพัทลุง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 22 คน
   • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนชาวสวนยาง และโครงการวิจัยการพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 36 คน
   • เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตะวันตก จำนวน 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขอคนเมือง กรณีศึกษา เกษตรในเมืองกรุงเทพมหานคร และโครงการการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษาผักแผลไม้ปลอดภัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วม 24 คน
   • วันที่ 28 มิถุนายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เเละผ่านระบบ Zoom meetin
   • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 หัวหน้าโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯร่วมประชุมหารือรูปแบบการจัดเวทีและการสื่อสารงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน TRP4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 12 คน
   • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรเสวนาออนไลน์ เรื่อง “เวทีร่วมคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน You Tube Channel สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ทีมวิจัยพื้นที่กาญจนบุรี นำโดย รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย ร่วมหารือในประเด็น “Change Agent” กับรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทและทีมหน่วยส่งเสริม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 12 คน
   • เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานชุดโปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อผู้อำนวยการสกสว. (TRP4) ผ่านระบบ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 38 คน
   • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ และทีมงานร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครื่องมือประเมินผลลัพธ์งานวิจัย” ร่วมกับนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 12 คน
   • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน
   • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางปรับปรุงเครื่องมือการส่งเสริมการพัฒนาฯและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex มีผู้เข้าร่วม 40 คน
   • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ จำนวน 4 โครงการย่อย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 40 คน