เรื่องราวการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop

ร้าน Farmer Shop เป็นนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจจากโครงการวิจัย "การพัฒนาและดำเนินการกับตัวแบบ Farmer Shop"[1] ที่มุ่งหวังสร้างธุรกิจสร้างธุรกิจทางเลือกเกี่ยวกับการค้าปลีกสินค้าการเกษตรแปรรูปให้แก่ชุมชน โดยการช่วยเหลือให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้บริโภคให้ร่วมกันเข้ามาสู่ตลาดการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งการวิจัยตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer Shop แบ่งเป็น 3 ระยะ ในช่วงเวลา 5 ปี คือ ระยะที่ 1 การเตรียมการซึ่งใช้เวลา 1 ปี (พ.ศ. 2553 - 2554) ระยะที่ 2 การดำเนินการจัดตั้งและดำเนินการโครงการทดลองตัวแบบ Farmer Shop ใช้เวลา 2 ปี (พ.ศ. 2554 – 2556) และระยะที่ 3 การขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน สหกรณ์ สถาบันการเกษตร และผู้ประกอบการรายย่อย ที่เริ่มต้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2559

กระบวนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ใน 5 ปีที่ผ่านมา (2553 - 2557)

บู๊ทสินค้าเครือข่าย Farmer Shop