การประชุมวางแผนการเปิดร้าน Farmer shop

การประชุมหารือร่วมกับ รอ.นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้อง และทีมงาน เพื่อหารือวางแผนการขยายผลร้าน Farmer shop ในคณะเศรษฐศาสตร์ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติเยี่ยมชมร้าน Farmer shop

ผู้แทนสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจากประเทศฎาน กัมพูชา ลาว พม่า เนปาล และเวียดนาม จำนวน 10 คน ในโครงการอบรมหลักสูตรนานาชาติ“Fostering Core Leaders in Agricultural Cooperatives”
เยี่ยมชมร้าน Farmer shop อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2557

การประชุมหารือการขับเคลื่อนการให้บริการจำหน่ายสินค้าของร้าน Farmer shop

การประชุมหารือการขับเคลื่อนการให้บริการจำหน่ายสินค้าของร้าน Farmer shop ณ อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา

ร้าน Farmer shop ออกบู๊ทจำหน่ายสินค้าในงานการประชุมเวทีข้าวไทย 2557

ร้าน Farmer shop ออกบู๊ทจำหน่ายสินค้าในงานการประชุมเวทีข้าวไทย 2557 “วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ศูนย์เรียนรู้ Farmer shop ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย

ศูนย์เรียนรู้ Farmer shop ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายในงานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557
เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดร้าน farmer shop วันแรก

เปิดร้าน farmer shop วันแรก เมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจร้าน Farmer shop ในส่วนของงบประมาณ การบริหารจัดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจร้าน Farmer shop ในส่วนของงบประมาณ การบริหารจัดการ ร่วมกับทีมงานหมอก้องหุ้นส่วนร้าน Farmer shop
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา

การประชุมขับเคลื่อนแผนร้าน Farmer shop

การประชุมขับเคลื่อนแผนร้าน Farmer shop ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการร้าน Farmer shop คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม (Smart Farmers)

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม (Smart Farmers) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งสนใจนำร้านค้าปลีก Farmer shop
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1

โครงการร้าน Farmer shop ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด ย้อนสังคมไทย สู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวีปลอดภัย
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ระหว่าง วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557