บู๊ทเครือข่ายสินค้า Farmer Shop


บู๊ท Farmer Shop by ส.ป.ก. การแสดงผลงานของภาคีเครือข่ายนักวิจัยของ ส.ป.ก. มี สจล. โมเดลที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค นำโดย ดร.ร่วมจิตร  นกเขา และ ทีมงาน

บู๊ท Farmer Shop by มทร. ธัญบุรี บู๊ทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ มทร. มาจำหน่ายภายใต้ House Brand Farmer Shop โดยมีทั้งไส้กรอก ไข่ไก่ ฯลฯ

บู๊ท Farmer Shop by สหกรณ์โคนนมนครปฐม จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรที่ไดรับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 ในปีนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์นมหลากหลายรสชาติมาจำหน่าย


บู๊ท Farmer Shop by ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สามารถนำไปประยุกต์ทั้งสำหรับหน่วยงานและบุคคลผู้สนใจเข้าสังคมการค้าที่เป็นธรรม ดังนั้น Farmer Shop จึงได้ขยายไปยังผู้ประกอบการรายบุคคลด้วย


บู๊ทข้าวหอมอำนาจเจริญ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญได้นำข้าวหอมสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์มาจำหน่าย ถือเป็นการตลาดที่เกษตรกรผู้ปลูกจะได้มาพบกับผู้บริโภคโดยตรง เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ผูกสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจในแนวทางการค้าที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

บู๊ทตลาดสุขใจ ตลาดซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในหมู่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและเทศ หน่วยงานนราชการ และเอกชน ในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้นำส้มโอจากสวนไทยทวีมาจำหน่าย


บู๊ทกาแฟกระบี่ คุณถนัด เบิกนา ภาคีเครือข่าย Farmer Shop นำกาแฟมาบริการฟรีในงาน