Farmer Shop ในกระแสสังคม

 
 
 
 
 


รายงานการศึกษาเกี่ยวกับ Farmer Shop

 
 
 


บทความน่าสนใจ

 
 
 

outlet โครงการร้าน Farmer Shop แห่งใหม่ ที่ไร่สุวรรณ

 

ความก้าวหน้า Farmer Shop รอบปีที่ 2

 

Farmer Shop... ทางเลือกของคนในสังคม

 

Farmer Shop... ทางเลือกของคนในสังคม (ภาค 2)

 

Farmer Shop ทางเลือกของประชาชน

 

Farmer Shop ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค...

 

Farmer Shop : ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ใช้เป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน