ติดต่อสถาบันวิชาการด้านสหกรณ!

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-2940-6300 E-mail: cai_coop@yahoo.com

  • * ต้องกรอกในช่องให้ครบถ้วน