ข่าวเกี่ยวกับ Farmer Shop!

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนฯ นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. [14 มี.ค.2559]

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร [1 มี.ค.2559]

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนฯ นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.[29 ก.พ.2559]

จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการจัดการร้าน Farmer shop เกษตรกรกลุ่มนิคมการเกษตรข้าวในเขตปฎิรูปที่ดิน [18 ก.พ.2559]

นำเสนอผลงานวิจัย “ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop” ในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Modern Farming) [16 ก.พ.2559]

ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตรแบบก้าวหน้า [9 ก.พ.2559]

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. [29 ก.พ.2559]

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. [8 ก.พ.2559]

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. [25 ม.ค.2559]

ชาวนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 [20 ธ.ค.2558]

ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด [17 ธ.ค.2558]

ถ่ายถอดความรู้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบครบวงจรแก่เกษตรกรกลุ่มนิคมการเกษตรข้าวในเขตปฎิรูปที่ดิน [24 พ.ย.2558]

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. [16 พ.ย.2558]

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ Logistic ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ [11 พ.ย.2558]

การถ่ายทอดความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและระบบธุรกิจร้าน Farmer shop ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี [4 พ.ย.2558]

จำหน่ายผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรงอาหารกลาง 2 [28 ก.ย.2558]

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. จำหน่ายผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาแก่ประชาคม มก. [14 ก.ย.2558]

ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยในหัวข้อ แนวทางการจัดการร้าน Farmer shop แก่อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร [15 ก.ค.2558]

ผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งสนใจในร้าน Farmer shop เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำแนะ [16 ก.ค.2558]

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ส.ป.ก. จำหน่ายผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาแก่ประชาคม มก. [6 ก.ค.2558]

การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การจัดตั้งร้าน Farmer shop ณ บริเวณศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด [17 มี.ค..2558]

ประชุมขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด [5 ก.พ. 2558]

นิทรรศการนำเสนอผลลัพธ์การวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 [12 ม.ค..2558]

การประชุมถอดบทเรียนการให้บริการจำหน่ายสินค้าของร้าน Farmer shop [6 ม.ค..2558]

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ถ่ายโอนชุดความรู้ธุรกิจ Farmer shop แก่ชาวนามืออาชีพในพื้นที่จังหวัดชุมพร [16 ธ.ค..2557]

ร้าน Farmer shop ออกบู๊ทจำหน่ายสินค้าในงานการประชุมเวทีข้าวไทย 2557 [12 ธ.ค.2557]

หารือถึงแนวทางความร่วมมือของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และสหกรณ์โคนมนครปฐมในการนำร้าน Farmer Shop ไปขยายผล [11 ธ.ค..2557]

ผู้อำนวยการได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานวิจัยตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer shop ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
[29 พ.ย..2557]

ประชุมขับเคลื่อนแผนร้าน Farmer shop ร่วมกับหุ้นส่วนผู้ประกอบการร้าน Farmer shop [10 พ.ย..2557]

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมหารือกับผู้สนใจนำ Farmer shop ไปใช้ประโยชน์ [6 พ.ย..2557]

ประชุมขับเคลื่อนแผนร้าน Farmer shop ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการร้าน Farmer shop [21 ต.ค..2557]

  ร้าน Farmer shop เปิดให้บริการ ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ [18/08/57]

  รอ.นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้อง ได้เข้าพบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อหารือแนวทางการนำผลงานวิจัยร้าน Farmer shop ไปใช้ประโยชน์ [06/08/57]

  ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7 [29/07/57]

  ประชุมหารือร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด [01/07/57]

  การประชุมวางแผนเปิดร้าน Farmer Shop [05/06/57]

  การประชุมหารือร่วมกับผู้สนใจนำร้าน Farmer Shop ไปขยายผล [27/05/57]

  การประชุมหารือสำหรับแนวทางการนำแนวคิด Farmer Shop ไปใช้ในธุรกิจที่ให้ความสนใจ [19/12/56]

  การประชุมหารือสำหรับแนวทางการนำแนวคิด Farmer Shop ไปใช้ในธุรกิจที่ให้ความสนใจ [18/12/56]

  การประชุมความร่วมมือการจัดบู๊ท Farmer Shop ในร้านหงษ์ทองเฮล์สเตชั่น [14/10/56]

  บริษัท ดับบิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด สนใจนำผลงานวิจัยโครงการร้าน Farmer Shop ไปขยายผล [14/10/56]

  การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 30/2556 [19/06/56

  ภาคีเครือข่ายร้าน Farmer Shop ร่วมกับสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ [17/06/56]

  การประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบการเงินร้าน Farmer Shop ตามมาตรฐานการบัญชี [03/06/56]

  การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 29/2556 [26/04/56]

  การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันฯและ ปตท. ในการสนับสนุนโครงการร้านค้า Farmer Shop[22/01/56]

  การประชุมหารือการจัดตั้งร้าน Farmer shop ที่เพชรบุรี [16/01/56]

  การประชุมหารือการจัดตั้งร้าน Farmer shop ที่เพชรบุรี [14/12/55]

  การประชุมหารือจัดตั้งบู๊ท Farmer Shop ณ โรงพยาบาลนครธน [15/11/55]

 นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อคัดสินค้าเข้าโครงการร้าน Farmer Shop [28/7/55]

ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา สนใจในโมเดลธุรกิจร้านค้าปลีก Farmer Shop [16/7/55]

Farmer Shop จัดซุ้มร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 [14-17/7/55]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ระยะที่ 2 ครั้งที่ 11/2555 [12/7/55]

Farmer Shop ออกบู๊ทในนิทรรศการ งานมหกรรมวิชาการ สกว. [20-24/6/55]

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในร้าน Farmer Shop [18/6/55]

ซุ้มจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนทายาทสมาชิกเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏฯ [12/6/55]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 21/2555 [10/5/55]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 20/2555 [11/4/55]

การประชุมคัดเลือกสินค้าเข้าโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 6 [9/2/55]

การประชุมหารือการขับเคลื่อนงานโครงการร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer Shop กับ อ. ดร.ธนา สมพรเสริม [3/2/55]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 18/2555 [13/1/55]

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนา และดำเนิน การตัวแบบร้าน Farmer Shop [22/12/54]

การฟื้นฟู ร้าน Farmer Shop และร่วมทำความสะอาดที่คณะเศรษฐศาสตร์ [29/11/54]

การประชุมการคัดเลือกสินค้าเข้าโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 5/2554 [13/10/54]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 16/2554 [13/10/54]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 15/2554 [21/09/54]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 14/2554 [21/09/54]

การประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 13/2554 [26/8/54]

วันเปิดร้าน Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เพื่อทดสอบระบบ [26/8/54]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 11/2554 [2/8/54]

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 10/2554 [25/7/54]

การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop [28/6/54]

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นและการคัดเลือกสินค้าภายใต้โครงการ Farmer Shop ครั้งที่ 4 [28/6/54]

Mr.Tim Chung จากบริษัท อดัมส์ ออแกนิก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการร้าน Farmer shop [21/6/54]

การประชุมหารือแนวทางในการจัดทำแบบสอบถามสำหรับร้าน Farmer shop แก่ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [20/6/54]

การประชุมหารือร่วมกับ บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด การวางระบบในร้าน Farmer Shop [15/6/54]

การประชุมหารือร่วมกับตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าสำรับโบราณคุณอ้อ เพื่อเข้าโครงการร้าน Farmer Shop [13/6/54]

การประชุมคัดเลือกสินค้าภายใต้โครงการ Farmer Shop ครั้งที่ 3 [6/6/54]

การประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างบริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด และโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบร้านค้าปลีก Farmer Shop [24/5/54]

การประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 9/2554 [19/5/54]

ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เดินเยี่ยมชมสินค้า เพื่อคัดสินค้าเข้าร่วม โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ในงาน "มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน" [15/5/54]

การประชุมหารือโครงการวิจัยการดำเนินการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop [10/5/54]

การประชุมแนวทางในการดำเนินการโครงการ Farmer Shop [11/4/54]

Road show ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer shop ในงาน “Food safety healthy life อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ” ที่ห้างสรรพสินค้า The mall สาขาบางกะปิ [17/3/54]

การประชุมหารือรูปแบบและแนวทางการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer shop ในรอบระยะเวลา 6 เดือน [7/3/54]

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทาง Farmer shop [21/2/54]

ระดมภาคีผู้ประกอบการร่วมขับเคลื่อน Farmer shop [1/2/54]

ตลาดสุขใจ เป็นอีกทางเลือกของตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดสารพิษสำหรับผู้บริโภค [28/1/54]

ร่วมออกบู๊ทร้าน Farmer shop ในงาน ครบรอบ 30 ปี ร้านสหกรณ์ผู้ปฎิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [5-7/1/54]

‘Farmer shop’ ช่องทางใหม่กระจายสินค้าเกษตร จากเว็บไซต์ พิมพ์ไทย [6/1/54]

เที่ยวตลาดสุขใจ จากเว็บไซต์ http://www.greenlattes.com [6/1/54]

สวนสามพรานแถลงเปิดตลาดสุขใจ จากเว็บไซต์ ThaiRecent [5/1/54]

"Farmer Shop" จากเว็บไซต์ สยามธุรกิจ [5/1/54]

เดินหน้าโครงการ "Farmer Shop" จากเว็บไซต์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย [4/1/54]

การประชุมคัดเลือกสินค้าภายใต้โครงการ Farmer Shop ครั้งที่ 2 [27/12/53]

การประชุมเครือข่ายโอทอปแห่งประเทศไทยในการดำเนินการร้านค้าปลีก Farmer shop [20/12/53]

พิธีเปิดตัวตลาดสุขใจอย่างเป็นทางการ [12/12/53]

การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัย Farmer shop [8/12/53]

จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ ร้าน Farmer shop ในวันธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Day) [1-2/12/53]

งานแถลงข่าวเปิด ตัวตลาดสุขใจ [23/11/53]

การประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop [16/11/53]

การประชุมวางแผนคัดเลือกสินค้าโครงการ Famer shop [10/11/53]

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกเครื่องหมายบริการร้านค้าปลีก Farmer Shop [2/11/53]

การประชุมเพื่อคัดสรรสินค้าเข้าโครงการ Farmer Shop [27/10/53]

การประชุมหารือร่วมกับตัวแทน บริษัท ดีเค รีเทล จำกัด เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ใน ร้าน Farmer shop [6/10/53]

การประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer shop [20/9/53]

การประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการวิจัยโครงการ Farmer shop [8/9/53]

ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางการยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและการตลาดสำหรับสินค้าของเกษตรกร : การพัฒนาตัวแบบ Farmer shop [21/7/53]

ประชุมหารือข้อเสนอโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer shop เพื่อเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค [12/1/53]