การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร

ความสำเร็จของการพัฒนา คอมพิวเตอร์ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทำให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดทางด้านการวิเคราะห์และคำนวนผลทางคณิตศาสตร์สามารถไขโจทย์เพื่อพบคำตอบที่นำไปสู่การพัฒนา อ่านต่อ โลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์แล้ว ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโลกของการศึกษาด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำไอทีมาช่วยในการเรียนการสอนด้วย จึงทำให้เกิดประสิทธิผลมากกว่าวิธีการแบบเดิมๆ โดยประกอบด้วย โมเดล 3C คือ Connect หรือที่เรียกว่า World Wide Web, Create คือการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เห็นได้ชัดคือ Project Base Learning และCollaborate คือการพูดคุยกับคนอื่นรู้เรื่อง รวมถึงทำงานเป็นทีมได้นั่นเอง อ่านต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการวิจัยพัฒนา สร้างความรู้ใหม่ และ
การนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างก้าวกระโดดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ อ่านต่อ
โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในทุกด้าน เกิดมีแนวคิดและแบบจำลอง (model) ทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆ จำนวนมาก เศรษฐกิจสีเขียวนี้น่าจะเป็น
เศรษฐกิจหลักของโลกในศตวรรษที่ 21 เพราะโลกเรากำลังเผชิญกับหายนะทางระบบนิเวศอย่างหนักหน่วงแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนอ่านต่อ
โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในทุกด้าน เกิดมีแนวคิดและแบบจำลอง (model) ทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆ จำนวนมาก ระบบเศรษฐกิจสองแบบที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากคือ ระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการแพทย์ อ่านต่อ ไม่พบสิ่งผิดปกติสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งกองทุนส่วนบุคคลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น 180,000 ล้านบาท เตือนความเสี่ยงต้องติดตามภาวะการลงทุน ความผันผวนทางเศรษฐกิจใกล้ชิดนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้เข้าตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ นำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นแต่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ เพราะส่วนใหญ่ลงทุนตามข้อกำหนดชัดเจน โดยเลือกลงทุนกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงิ อ่านต่อ
วันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ภาครัฐมีเป้าหมายให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และต้องการให้คนไทยมีความกินดี อยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้ ภาครัฐจึงให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ในทุกมิติ ทั้งภาคธุรกิจ เกษตร การศึกษา ไปสู่โมเดลใหม่ Thailand 4.0 ... อ่านต่อ เป็นที่ทราบกันดีว่าบรรจุภัณฑ์มีประโยชน์มากมาย เพราะว่าไม่เพียงใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองสินค้าให้คงสภาพดีไว้ แต่ยังใช้เพื่อความสะดวกในการขนส่ง ใช้ในการให้ข้อมูลความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และสถานที่นั้น ๆ ด้วย รวมถึงยังสร้างความสนใจและดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอยากซื้อ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุด และมีความคุ้มค่าในการใช้งาน ซึ่งการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี อ่านต่อ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้กฎหมายสหกรณ์ 3 มาตรา จากงานวิจัย สะท้อนให้เห็นถึงสาระสำคัญ คือ ความมั่นคงในด้านสมาชิก ด้านผู้บริหารสหกรณ์  ด้านการเงิน และด้านการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ต้องเป็นอิสระและสอดคล้องกับประเภทของสหกรณ์ ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการสหกรณ์ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น จะเป็นหนทางให้การสหกรณ์ในประเทศไทยพัฒนาและดีขึ้นได้ .. อ่านต่อ โจทย์ใหญ่ในปัจจุบันที่ทำให้โลกต้องหันมาช่วยกันขบคิดคือ ทำอย่างไรจึงจะรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แนวทางหนึ่งคือมุ่งไปที่การคิดค้นวิธีการรักษาโรค และป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ในเรื่องอาหารปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งกลไกสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ ก็คือ เรื่องการรับรองคุณภาพ หรือที่เรียกว่า “การผลิตพืชอาหารปลอดภัย (GAP)” นั่นเอง ..อ่านต่อ
กุญแจสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ คือ “คน หรือ สมาชิก” ซึ่งสหกรณ์ไทยมองข้ามสิ่งนี้ไป จึงไม่น่าแปลกใจที่ว่า ทำไมสหกรณ์ญี่ปุ่นถึงมีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันกับธุรกิจได้โดยไม่ต้องพึ่งภาครัฐ ก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีค่านิยมที่มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเป็นระเบียบ เคารพต่อหน้าที่ ให้เกียรติตนเอง อดทน และไม่เอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งค่านิยมดังกล่าวก็ไม่ได้ต่างอะไรกับค่านิยมสหกรณ์ที่ไทยต้องนำไปปฏิบัติ อ่านต่อ กฎหมายสหกรณ์เป็นกฎหมายพิเศษ ได้ชื่อว่าเป็น “กฎหมายเพื่อการพัฒนา” มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมผู้ที่มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจอ่อนแอในส่งคมจะได้อยู่รวมกันโดยสมัครใจ เพื่อดำเนินวิสาหกิจ และกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมร่วมกัน โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมให้สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ทุกคนสามารถช่วยตนเองได้ มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ดังนั้น กฎหมายสหกรณ์ต้องง่ายแก่ความเข้าใจต่อบุคคลทั่วไป อ่านต่อ
โลกของเรานี้มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้มากมาย ความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่รอดและอยู่ดีมีสุข แต่ความรู้หลายอย่างก็เหมือนยาที่มีวันหมดอายุในที่สุด ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าการรับข้อมูลข่าวสารจะมีข้อดีคือการได้รับข่าวสารใหม่ๆ และรวดเร็วทันใจทันใช้ประโยชน์ แต่หากไม่ได้กลั่นกรองข่าวสารและรู้เท่าทันแยกแยะข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเพียงเงาสะท้อนของบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น ก็จะทำให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ประสงค์ร้ายก็เป็นได้่ .. อ่านต่อ ความเป็นสหกรณ์ คือ การที่จะต้องพยายามพัฒนาความสามารถในการบริหารงานขององค์กรเพื่อมวลสมาชิก ซึ่งไม่ว่าสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกจะอยู่ในประเทศกลุ่มที่สหกรณ์เป็นอิสระจากรัฐ หรือกลุ่มที่รัฐให้การสนับสนุนสหกรณ์ สหกรณ์ก็จะต้องพยายามสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐ แต่ก็ต้องพยายามเจรจาเชิงนโยบายไม่ให้รัฐเข้าควบคุมนโยบาย และการดำเนินงานของสหกรณ์ หากไม่พยายามทำสหกรณ์ก็อาจจะไม่สามารถดำรงอยู่ในประเทศนั้นๆ ได้ อ่านต่อ

หากคนในสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ และมีโอกาสเข้าไปขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรณ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยยึดมั่นบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน ก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ ซึ่งหากเปรียบการวิจัยดังกล่าวเป็นต้นไม้ ก็จะเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่แผ่กิ่งก้านออกไป และในทุกขั้นบันได และทุกกิ่งก้านที่ต่อยอดออกมา จะปรากฏให้เห็นผลงานของประชาคม ซึ่งไมใช่แค่ตัวหนังสือ แต่เป็นผลงานเชิงประจักษ์อย่างน่าภาคภูมิใจ อ่านต่อ

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกันทบทวนผลการวัดการศึกษาในรอบศตวรรษที่ผ่านมา และทิศทางการจัดการศึกษาในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นตัวช่วยผลักดันการศึกษาให้ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปปฏิญญาไอจินาโกย่า และแผนการปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศของตน และระดับนานาชาติ อ่านต่อ