วันที่   3  มีนาคม  2551

 

ประชุมหารือการจัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี

วันที่   8  มีนาคม  2551

  วิทยากรบรรยาย

วันที่   8  มีนาคม  2551

 

ประชุมหารือเครือข่ายผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

วันที่   9  มีนาคม  2551

 

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1

วันที่ 10 - 16 มีนาคม  2551

 

โครงการ "อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" รุ่นที่ 3

วันที่ 13 มีนาคม  2551

 

ประชุมหารือกับ THE MALL GROUP

วันที่ 14 มีนาคม  2551

 

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า สว.สก. ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2551

วันที่ 22 - 30 มีนาคม  2551

 

ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ของประเทศญี่ปุ่น