ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2551

วันที่  19  มีนาคม  2551
ณ  ห้องประชุม  212  อาคารวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


_SC03524.jpg

_SC03528.jpg

_SC03529.jpg

_SC03530.jpg