ประชุมหารือกับ THE MALL GROUP
วันที่ 13  มีนาคม  2551
ณ  ห้องประชุม  212  อาคารวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


DSC02925.jpg
DSC02927.jpg

DSC02984.jpg