1
  ชื่อโครงการวิจัย : ชุดโครงการ "การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม"
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
  เริ่มเมื่อ: 15 สิงหาคม 2552 - 14 สิงหาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  คำถามวิจัย:
  1.ตัวแบบในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่าควรเป็นอย่างไร
  2.กระบวนการในการทำงานร่วมกันของสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และชุมชน ภายใต้กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ควรเป็นอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติไปทิศทางการนำคุณค่าของสมาชิกและชุมชน อีกทั้งก่อให้เกิดการผนึกกำลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ
  2
  ชื่อโครงการวิจัย: เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
  เริ่มเมื่อ:15 สิงหาคม 2552 - 14 สิงหาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านสหกรณ์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ท เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์ และการสร้างเมนูข้อมูลให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่นําพาความรู้และการปรับกระบวนทัศน์สู่การพัฒนาการสหกรณ์
  2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านวารสารฅนสหกรณ์ ให้เป็นที่สนใจในกลุ่มผู้นํา ฝ่ายจัดการ และการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ 3.เพื่อจัดทําและเผยแพร่เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นชุดความรู้จากการวิจัยตัวแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีจากผู้นําสหกรณ์
  และชุมชน

  3
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณอรุษ นวราช
  เริ่มเมื่อ : 15 สิงหาคม 2552 - 14 สิงหาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อสร้างระบบธุรกิจสหกรณ์แนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์แก่สหกรณ์ ผู้ประกอบการ และชุมชนที่เห็นความสําคัญในเรื่องคุณค่าสหกรณ์และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจร่วมกัน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกื้อหนุนการดําเนินงานต่อกลุ่มธุรกิจสหกรณ์สู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  4
  ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณสัมพันธ์ บูรณยาพร
  เริ่มเมื่อ: 1 กันยายน 2552 - 31 สิงหาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อพัฒนาตัวแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นสหกรณ์เชิงคุณค่าที่แท้จริง
  2.เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำสวนยางและกลุ่มผลไม้
  3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์ในการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผลไม้ยางพารา และบริการของสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อสมาชิก และชุมชน

  5
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ:
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อศึกษาวิธีการแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  2. เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  6
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน
  เริ่มเมื่อ: 15 มกราคม 2552 - 14 มกราคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา และประมวลความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดยางพารา
  2. เพื่อสร้างตัวแบบการบริหารจัดการของสหกรณ์ที่เชื่อมโยงจากระบบการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางผ่านโซ่อุปทานสู่ตลาดเป้าหมาย 
  3. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้นำเข้าจากต่างประเทศภายใต้โซ่อุปทานโดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็นแม่ข่าย
  4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นนโยบายแก่รัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเป็นของชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน

  7
  ชื่อโครงการวิจัย: เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
  หัวหน้าโครงการวิจัย: นายเชาวน์วัศ หอมชุ่ม
  เริ่มเมื่อ: 1 พฤษภาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  คำถามวิจัย: 
  1. เพื่อศึกษาทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟที่เหมาะสม สำหรับสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตต่อไร่
  2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกาแฟ ตั้งแต่การผลิตถึงการกระจายสินค้าถึงผู้บริโภค ภายใต้การดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร จำกัด
  3. เพื่อสร้างตัวแบบการสร้างตราสินค้ากาแฟ ในมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากร-สิ่งแวดล้อมและการค้าที่เป็นธรรม


  View:4587