วัน เดือน ปี เรื่อง
เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประชุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบธุรกิจฐานชุมชนและการค้าที่เป็นธรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
บรรยายในเวทีประชุมวิชาการ "Co-operative : Empolwering Communities towards Socio Economic Sustainablility"
การประชุมวิชาการ 12 ICA-AP Regional Assembly, coopertive Forum and Related (อินเดีย)
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเงินกู้ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
สัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์” และรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ (แผนพัฒนาสหกรณ์ 5 ปี และแผนพัฒนาสหกรณ์ 20 ปี)
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
Assoc. Prof. Iwamoto Satoshi จาก UGSAS-Glfu University เข้าพบผู้อำนวยการ