ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายในเวทีประชุมวิชาการ "Co-operative : Empolwering Communities towards Socio Economic Sustainablility"

    ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559

    ณ โรงแรม Seri Pacific เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

    View:207