ประชุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบธุรกิจฐานชุมชนและการค้าที่เป็นธรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

    ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

    View:187