Assoc. Prof. Iwamoto Satoshi จาก UGSAS-Glfu University เข้าพบผู้อำนวยการ

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

    ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

    View:211